اطلاعات جامع در مورد اورانوس

اما مفهوم معمول یا، بهزعم من، «دقیقتر» ما از سیاست، افزون بر آنچه سیاست را به معنای موسع کلمه شکل میدهد، اجزای دیگری هم دارد. مفهوم کامل و دقیقتر سیاست زمانی مهم میشود که استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن امکانپذیر باشد؛ و همچنین وقتی توسل بالقوه به اجبار، زور یا خشونت نه صرفا یک امر واقع که باید بپذیریمش، بلکه چیزی باشد کموبیش «مشروع». در واقع همیار زبان سعی کرده است تا همواره در ارائه و انتشار جدیدترین مطالب و مقالات آموزشی پیشتاز باید و بدین منظور مجموعه ای از بهترین مطالب آموزشی را به ویژه در زمینه آموزش زبان انگلیسی ترجمه کرده و به علاقه مندان این زبان جهانی تقدیم کند.

مقایسه عکسهای یک ناحیه ثابت از آسمان در شبهای مختلف نشان میداد که این اجرام آسمانی طی یک فاصله زمانی معین ، نسبت به ستارگان زمینه تغییر مکان میدهد. پزشک ارتش میتواند از تمامی زخمیها در جنگ مراقبت کند ــ چه دشمن باشند چه دوست ــ و کشورهای متمدن هم به تیمار یکسان همهی رزمندهها و قربانیان غیرنظامی ــ همانها که امروزه معمولا ذیل عنوان «خسارات غیرنظامی» دستهبندی میشوند ــ افتخار میکنند.

اگر رمان یا شعری را که میخوانم دوست نداشته باشم میتوانم کتاب را ببندم؛ اگر تصویری برایم خوشایند نباشد میتوانم سرم را بچرخانم. بااینحال معمولا مجبور نیستم به هر تصویری نگاه کنم؛ اما بالاخره مجبورم در یک بنا یا بخشی از شهر که در آن ساکنام زندگی کنم. نمیتوانم بهسادگی از کلیسای جامعی که خود را در آن مییابم بیرون بروم یا ویژگیهای خانههای قدکشیده رو به آن خیابانی را تغییر دهم که برای رسیدن به مرکز شهر باید از آن عبور کنم. با وجود این در آن زمان هم ابژهی ساختهشدهای مثل خانه، بهمثابه بخشی جامد، سرسخت و سهبعدی از استخوانبندی عمومی شهر، جایگاهی محکمتر از هر گردهمایی موقت شهروندان آن شهر داشت.

وجود شبکه های بزرگ و خشک بستر های رود خانه حاکی از این است که زمانی مقادیر فوق العاده زیادی آب در آنها جاری بوده اما هم اکنون چهره مریخ خشک و عاری از هر گونه حیات است و اتمسفر نازک مریخ عمدتا از دی اکسید کربن تشکیل شده و رطوبت آن یک صدم هوای کره زمین است. تاگورا (Тагора): سیاره خانه تاگوریان، یک نژاد بیگانه مارمولک مانند ، اولین نژاد است زمینتا به حال با آنها تماس گرفته شده است.

دوم، ما ـ حال این ما هرکه میخواهد باشد ـ آنچیزی را «عادلانه» مینامیم که با آنچه اصول قانونی «سزاوار» اجرا میپنداریم، منطبق باشد. به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از آی ای؛ لبه منظومه شمسی مملو از اجسام شگفت انگیز از گذشته باستانی جهان است، اما اخیرا مشخص شد که یکی از اجرام آسمانی در حال حرکت به سمت زمین است. صدالبته این درست است که در میانهی قرون نوزدهم و بیستم، با خصوصیشدن شدید فرمهای ادبی، موسیقی و جنبههایی از هنرهای گرافیکی، این تفاوت میان معماری و سایر هنرها بیشتر جلوهگر شد.

پربیراه نیست اگر بگوییم ارتباطی در کار است میان این دوگانه، و تمایزِ میان بنایی «ساده» بودن و یک معمار درستوحسابی بودن. متأسفانه این کار اصلا راحت نخواهد بود. این فیلم در نهایت از نتفلیکس هم اکران شده و چنین موضوعی در دوران همه گیری ویروس کرونا خبر جالبی بود که طرفداران توانستند آن را دریافت کنند. از بیرون گود، این ذات غیرفعال، اعمال زور را «نرمتر» جلوه میدهد و رؤیت آن را دشوارتر میکند؛ اما بعید است اگر کسی بهواقع مجبور باشد در چنین ساختاری زندگی کند هم اینچنین «نرمی»ای را حس کند! این فکر بکر را اصلا از این یا آن ایده در باب «عدالت» برنگرفتهایم؛ بلکه ایدههایی مثل انسانیت، نزاکت، خیرخواهی، احسان و شاید محاسبات سودمدار آن را پیش کشیدهاند.

MCU به تدریج مخاطبان خود را با پتانسیل های گسترده و گیج کننده کمیک ها، از شخصیتی که شبیه درخت است و فقط سه کلمه صحبت می کند گرفته تا ایده پرتال های جادویی و شنل های احساساتی، زندگی در سیارات عادت کرده اند. این سیاره را می توان با نور مشاهده کرد ، و حتی بیشتر شبیه به زمین ، به اندازه یک اندازه است. بخاطر تیرگی زیاد مواد سازنده حلقه های اورانوس، مشاهده آنها بسیار مشکل است. با این که در فضا ی بیرون از زمین ، ستاره ها پیوسته می درخشند ، ولی به دلیل وجود هوا در اطراف زمین ، به نظر می رسد که ستاره ها چشمک می زنند ، یعنی نور آن ها کم و زیاد می شود .

این به معنای آن است که هر قطب اورانوس روزها و شب هایی که 42 سال زمینی طول می کشند را تجربه می کنند. مبهم و ناواضح بودن این سیاره بدین علت است که اطراف آن توسط پوششی از گازهای سمی و ضخیمی همچون اسید سولفوریک و دی اکسید کربن احاطه شده و به نور اجازه گریز نمیدهد. این موضوع بلافاصله این پرسش را پیش میکشد که در این حیطه چه نوعی از دانش مد نظر است. بههرصورت این موضوع آنها را به معنای سادهی کلمه «وادار» خواهد کرد: زندگیکردن به «این» شیوه را برایشان «راحت» میکند و زیستن به شیوهی «دیگر» را بسیار دشوار؛ بنابراین هرگونه ساختوسازی در زمان حال، در آیندهای محتمل چیزی خواهد بود با سمتوسویی مشخصا سیاسی.

بنابراین در اینجا مسئلهی سیاسی دیگری وجود دارد. در سال ۲۰۱۶، محققان وجود احتمالی سیاره نهم را پیشنهاد کردند، که اکنون به آن لقب «سیاره نهم» یا سیاره ایکس داده میشود. بدین ترتیب معماری میتواند یا به معنای مهارت، پیشه، یا توانایی هنرمندانهی معینی باشد، یا بهکارگیری آن مهارت یا پیشه در طراحی یا ساخت نوع بهخصوصی از اشیای مادی. بدین ترتیب سلسله افشاریه پایه گذاری شد. درحقیقت شرکت دیکرهوف و همکاران هشتهزار «صندوق» سیمان تهیه کردند که پایه با آنها ساخته شد.

در این قراردادها مشخص شده بود که پایه باید از سیمان دیکرهوف (یا آنطور که ظاهرا قرارداد معین کرده بود، «با سیمانی با کیفیت مشابه») ساخته شود. ماه گذشته برحسب اتفاق با مهندسی آلمانی آشنا شدم که خانوادهاش بزرگترین و قدیمیترین کارخانههای سیمان در اروپای مرکزی (دیکرهوف۲۸) را ساخته بودند و دور از انتظار نیست که به کیفیت فوقالعادهی سیمانهایشان بسیار افتخار میکردند. نیروی گرانشی در مریخ کمتر از زمین بوده و وزن اجسام در این سیاره کمتر خواهد بود. ما انسانها، موفق به اکتشافهای بیسابقهای شدهایم که تا پیش از ما، هیچ موجود دیگری نتوانسته بود بخش کوچکی از آن را کشف کند.

فرد در مقام معمار حرفهای در جامعهی ما زندگیاش هیچ نیست جز عقد قرارداد با مردم تا چیزهایی را که آنها، در چارچوب محدودیتهای مشخصی، معین میکنند، برایشان بسازد. بدون شک این فکر هم به ذهن خطور میکند که پیامد فهم این امر نباید به طراحی و ساخت بناهایی خودنمایانه منجر شود که بهطور مداوم توجه مردم را به خود و تاثیرشان جلب میکنند. در طول جنگ جهانی دوم آنها سیمان لازم برای ساخت «وِست وال۲۹» را تهیه کرده بودند؛ همان خط استحکامی آلمان بر ساحل اروپای غربی که برای محافظتِ اروپا از حملهی ائتلاف انگلیس و آمریکا طراحی شده بود.

این قدرت مبتنی بود بر اقتداری که بهظاهر دانش فراهم کرده بود (و نیز شاید در وهلهی دوم بر اساس تجربه فراهم آمده بود؛ هرچند بسیاری از بنایان نسبت به معماران جوان تجربهی بیشتری در ساختن دارند). دومین ماده معدنی که در قرآن آمده، گل(طین) است که ده بار در ارتباط با خلق انسان توسط خدا به کار رفته است.دو کاربرد دیگر آن در ارتباط با ساختن برجی توسط فرعون است. سوم، «عدالت»، بنا به تعریف ارسطو، صرفا برای اشاره به «جمع همهی فضایل انسانی با هم» به کار میرود. «سیاسی»، در معنای محدود کلمه، به معنای هماهنگکردن امور با بهکارگیری قدرتِ دولتی است یا به معنای تلاش شخص برای تاثیرگذاری، نفوذ و قراردادن خویش در موقعیتی که بتواند آن قدرت دولتی را اعمال کند.

دیدگاهتان را بنویسید