بهترین بازیهای ترسناک سال 2022 کدامند؟

این را می­توان از نام کتاب مهم غزالی، «الجام العوام عن علم الکلام» برداشت کرد. با گذاشتنِ نسخهبدلِ «بلند» به جای «سمند»، مفعولِ جمله از بین میرود و اشکال معنایی پیش میآید؛ بدین شکل که پیامبر (ص) باید چه چیزی را از چرخ بگذراند؟ معنای مصراع دوم نیز مغشوش و آشفته است: در هر چه قیاسی است، خداوند برون از فکر است؟ مشخص است که ضبطِ مصراعِ دوم به این صورت، غلط است زیرا نظامی خطاب به خداوند میگوید به حکمِ خود که در ازل در بارۀ من یا بندگان راندهای، نگاه کن و ببین که چه نوشتهای!

توضیح: این ابیات، بیانگر مشربِ اشعریِ نظامی است؛ وی میگوید من میدانم حکمِ ازلیِ خداوند در موردِ بندگان تغییری نمیکند و ما در این دنیا در واقع بازیگرِ نقشی هستیم که برای ما از قبل نوشته شده است ولی به هر حال به دعاهایم برای تغییر قلمِ الهی، دل خوش کردهام. ثروتیان نیز در شرح خود بر مخزنالاسرار، بیت را به این صورت ثبت کرده و در توضیحِ آن نوشته است:«نسرین یکی از گونههای نرگس است» و سپس در بارۀ نرگس از قول تحفۀ حکیم مؤمن مینویسد: نرجس رافعِ سَبَل و ناخُنه است».

پس تا این جا اولویت یا قانون خاصی برای انتخاب یکی از دو دست وجود ندارد. اما در نسخۀ بصیرمژدهی باید بگوییم وقتی شش جهت تمام میشود، اندیشه، ثباتِ خود را از دست میدهد؛ حال آن که بحث بر سرِ ثبات یا بیثباتیِ اندیشه نیست بلکه مسأله محدودیتِ شناختِ تجربی از سوی اندیشه مطرح است. وی تشریح کرد: سیارات کشف شده خواص مخصوص به خود را دارند. در سال ۱۸۹۹ ویلیام هنری پیکرینگ قمر فیبی را کشف کرد که دارای شکل بسیار نامنظمی است و چرخش آن به دور سیاره زحل همزمان با گردش آن نیست. این کاوشگر چندین ماهواره جدید را که در نزدیکی یا در حلقه های سیاره در گردش هستند و همچنین ماکسول شکاف کوچک (شکاف در حلقه C ) و شکاف Keeler ( فاصله 42 کیلومتری در حلقه A ) را کشف و تأیید کرد.

چرا کانت (B626/A598) باور دارد که ’وجود ‘به عنوان محمول نمیتواند چیزی را به مفهومِ موضوع بیافزاید؟ در نتیجه، در آن مشاهدات همیشه یک سمت سیاره رو به خورشید بود! آنها باور دارند که یک اکتشاف چیزی بیش از یک مشاهده سطحی است و از سمت دیگر نباید با قوانین فیزیک و بدیهیات این علوم منافاتی داشته باشد. آخرین بازسازی سطحی این سیاره بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون سال پیش رخداده است و هرگونه زمینساختی بعدی در زهره را آرام و سطح آن را یکپارچه کرده است.

با توجه به ضبط نسخۀ وحید و مسکو، در این بیت تلمیح به ماجرای تجلّیِ خداوند و بیهوش شدنِ موسی(ع) و همچنین بحث ضعفِ وجودِ مادیِ انسان در مقابل ذات الهی مطرح است؛ حال آن که در نسخۀ بصیرمژدهی این ارزش معنایی از بین میرود و در ضمن این که خداوند از پردۀ غیب بیرون بیاید و بگوید این منم که پرده به هم درمینوردم، مباهاتی ندارد. 3) موجودی که هم در ذهن و هم در خارج وجود دارد، با حفظ شرایط یکسان، از موجودی که فقط در ذهن وجود دارد بزرگتر است.

به هر حال، اورانوس به قدری از خورشید دور است که تفاوت دما در قطبها در طول تابستان و زمستان فقط 2 درجه سانتی گراد (6/3 درجه فارنهایت ) است. بیش تر سیاره ها قمرهایی دارند که پیرامون آن ها در گردشند . در این بازی شخصیت اصلی به داخل یک سیاره غریبه میرود. جهان این بازی نیز بسیار بزرگ است و ادعا میشود که چندین سیاره در بازی Starfield برای کاوش وجود دارد که هر یک از آنها بسیار بزرگتر از نقشه Skyrim است. در قسمت بعدی آرای برخی فلاسفۀ بزرگ مسلمان و غربی در مورد وجود، ماهیت و نوع رابطۀ بین آن دو توضیح داده خواهد شد.

با آوردن بیت به این صورت، اولاً موقوفالمعانی بودن و رابطۀ منطقیِ دو بیت از بین میرود؛ ثانیاً مصرع دوم معنای درستی نمیتواند داشت و دیگر این که واژۀ «این» زاید مینماید. نگارنده هر چه اندیشید، نتوانست معنای مصراع اول را دریابد مگر این که واژۀ «بختی» را به صورت «بُختی» در معنای شترِ سرخموی بگیریم که در این صورت رابطۀ بُختی با صفتِ نَسُفته مشخص نیست؛ همچنین با ضبطِ نسخهبدلِ «سَقف» در مصراعِ اول، جناسِ میان واژگانِ «سُفت» و «نَسُفته» نیز از بین میرود. و نگارنده نیز هرچه اندیشید، نتوانست بفهمد که ارتباط «صورت خاری» با «لوح زر» چیست؟

و معنا چنین میشود که خداوند علاوه بر زمین و کوه، بر کمر و کلاه نیز منّت دارد! سُستیِ ضبطِ بیت به این صورت آشکار است که اولاً نظامی از ترکیب «گیتیشناسی» در خمسه استفاده نکرده است و ثانیاً با پذیرشِ این نسخهبدل، معنا چنین میشود: «هرچه در گیتیشناسی وجود دارد، خداوند، ورایِ آن است»؛ مشخص است که خداوند به خاطرِ وجودِ غیرِ مادی، ورایِ گیتیِ مادی قرار میگیرد بنابراین نظامی در این سخن نه هنر و نه نکتهیی قرار داده است که بگوید خدا ورای گیتی است!

نظامی در مقدمۀ خسرو و شیرین معتقد است که جهانِ مادی، مانندِ طلسمی است که با گشودنِ رمز و رازِ آن، میتوان به گنجِ الهی رسید؛ به سخنِ دیگر، خداوند در ورایِ این جهانِ مادی است و این جهان مانند طلسمی، ما را از رسیدن به گنج باز میدارد. زمین مکان و محل ظهور امکانات مادی است. سياره يك جسم بزرگ، گرد و سنگين است كه حول یک ستاره مي گردد و با نوري كه از ستاره به آن مي رسد، روشن مي شود.

آنقدر دور از خورشید است که یخ زده و خیلی طول میکشد که یک دور به دور زمین بچرخد. 225 روز زمینی طول می کشد تا این سیاره به دور خورشید بچرخد. توضیح: بیرون کردنِ گردنِ چرخ از حرکات و سکون معنای واضحی دارد؛ «حرکات چرخ»، از نظر قدما همان حرکات افلاک به دور زمین است و «سکون چرخ» نیز به دو علت است: اول به خاطر فلکِ هشتم است که از نظر قدما فلکِ ثوابِت فرض میشد و به گمان آنان، ستارگان(و نَه هفت سیاره) بر این فلک، ثابت و استوار حک شده بودند و دوم به علتِ نقطۀ ثابتِ قطب در آسمان است که ستارۀ قطبی(جُدَّی) در کنار آن واقع شده و نظامی از خداوند میطلبد تا با قیامت، این نظم و نظام را به هم بریزد.

«هزار حلقه بر گوشِ فلک نهادن» در مصراعِ دوم، استعارۀ تمثیلی است از چیرگی بر آسمان؛ حلقه در گوشْ داشتنِ فلک نیز استعارۀ مکنیه برای غلامی کردنِ فلک در برابر انسانِ عارف است. ضبطِ نسخهبدلِ «زدی» به جای «نهی»، غلط است؛ اولاً نظامی در این بیت، هنرمندانه بین تکرارِ دو فعلِ «نَهی»، صنعت جناس تام به کار برده است؛ یعنی در مصراع اول، ترکیب «نظر نهادن» به معنای نگریستن آمده و در مصراع دوم، ترکیب «قدم نهادن» به معنای بر چیزی پای نهادن، به کنایه به معنی رها کردنِ چیزی آمده است؛ با پذیرشِ نسخهبدلِ «زدی»، این جناسِ زیبا از بین میرود.

دیدگاهتان را بنویسید