جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی – دکتر زبان

همان طور که وجود در معرض اقتطاب است، رنگ نیز قطبی میشود. ساحتهای متناقض نمای دو قطبی روشن و تاریک عالم وجود در رنگ نیز بازتاب دارد. همان گونه که نور منشأ وجود است، منبع رنگ نیز هست. علاوه بر جمعیت ستارگان نخستین، دو جمعیت دیگر (جمعیت دومین ستارگان و جمعیت سومین ستارگان) وجود دارد. این هفت رنگ بر اساس هفت پیکر و نیز کتب نجومی به هفت سیاره و نیز بر بنیاد کتابهای کیمیاوی به هفت فلز منسوب و دارای نمادهایی است که هر یک از آن نمادها وجهی کیهان شناختی دارد.

یکی از مهمترین ویژگیهای رنگ دستهبندی آن در یک گروه هفتگانه است. اگر از بالای ابرهای زحل به حلقهها نگاه کنید حلقهها بیشتر سفید به نظر میرسند و جالب اینکه هر حلقه با سرعت متفاوتی به دور سیاره زحل میچرخد. در واقع، این ابرهای خفه کننده، مشاهدات بیرونی سطح را اگر نه غیرممکن، اما بسیار دشوار میکنند. این علم موازی با احکام نجوم و همانند آن دارای رویکردی روحانی نسبت به طبیعت است. تیر ، کوچک ترین سیاره منظومه خورشیدی است که از همه سیاره های دیگر ، به خورشید نزدیک تر است.

زحل از جنبههای زیادی شبیه مشتری است، جز اینکه در اطراف آن چندین حلقه شگفت انگیز وجود دارد. جوهر عالم چیزی جز ظلمت نیست. با کشف اجسام بیشتر در منظومه شمسی و اجسام بزرگ در اطراف ستارگان دیگر که در خلال نیمهٔ دوم قرن بیستم رخ داد، بحثهایی دربارهٔ این که چه چیزی را باید سیاره دانست، آغاز شد. در این راه، بشر از یاران اهورا است که در این قربانی شدن، سهم بسزایی دارد. یعنی شب و روزش طولانیتر از سالش است. پیدا کردن سیاره زحل در آسمان راحت خواهد بود زیرا این سیاره در حدود غروب خورشید در جنوب شرقی آسمان طلوع می کند و در طول شب در سراسر جنوب آسمان حرکت کرده و در نهایت در طلوع خورشید در جنوب غربی آسمان غروب می کند.

از این رو است که مهم ترین وجه رمزی آن به «آفریننده» مربوط میشود. بهرام گور که سفرِ نمادین خویش را از سرزمین سیاهی آغاز کرده بود، اینک به اقلیم هفتم قدم مینهد. نور پدیدهای حیات بخش و نمایشگاه بصری دائماً متغیّری در جهان است که هر کس تغییرات و صیرورت آن را درک می کند. افرادی که در تشخیص زحل با مشکل روبرو هستند، می توانند ابتدا به دنبال سیاره درخشان تر یعنی مشتری باشند و سپس به سمت راست آن نگاه کنند تا زحل را مشاهده کنند. این قداست تا آنجا است که در اساطیر مشیومشیانه- نخستین زوج – به خاطر دروغگویی و گناه از ازدواج با یکدیگر باز میمانند تا زمانی که توبه کردند و راه وصال بر آنان گشوده شد (آموزگار، 1390). در این داستان نیز هر بار که قهرمان داستان برآن میشود تا کار حرام با بخت انجام دهد، کشمکشی در داستان پیش میآید و گرههایی برای او ایجاد میشود، چراکه بخت «نماینده بزرگترین ایزد بانوی ایرانی است، پس همچون او باید بیلک و بیآهو بماند» (بیدمشکی، 1391)؛ از همین رو، جوان داستان به این نتیجه میرسد که تنها از راه ازدواج پاک است که میتواند در کنار بخت قرار گیرد و به سعادت دست یابد.

نظامی در این داستان به دژ رویینی اشاره دارد که بانوی حصاری در آن پناه میگیرد تا بتواند همسر آیندهاش را برگزیند. قهرمان داستان در پیوند با ایزد بانوی آبها بهگونهای غسل تعمید را انجام میدهد تا زندگی پاکی را با بخت آغاز کند. همچنین، کلمۀ زحل و سیارۀ زحل با فضای داستان گذشته از رنگ سیاه از لحاظ معنا نیز پیوند برقرار میکند. سپس از نگاه نمادشناسی به پیوند هفت اقلیمِ هفتپیکر با هفت سیاره پرداخته و باورهای اساطیری را در این پیوند مطرح کرده است. این حلقهها از درون به بیرون بهترتیب D و C و B و A و F و G و E نام دارند.

پس از عنوان سیاره محروم شد. با توجه به اوضاع جوی سیاره ناهید احتمالاً فرود موفقیتآمیز و پس از آن حرکت کاوشگر در این سیاره یکی پرمخاطرهترین پروژههای فضایی قرن ۲۱ خواهد بود. پس از آفریننده «انسان»، به عنوان خلیفة او وجهی نورانی دارد و نور در رمزپردازی بعد متعالی وجود او فراوان مورد توجه قرار گرفته است. زحل فردا – دوشنبه – رسماً به وضعیت مقابله می رسد، به این معنی که از منظر زمین در مقابل خورشید ظاهر می شود. در این جهان شناسی ارتباطی اندام وار میان مبدأ عالم هستی، عالم نامشهود، عالم مشهود و اعضای هستی وجود دارد.

این حکمت، معنایی روحانی برای سلسله مراتب وجود قائل است. در پایان داستان با توبه و همراهی خضر در این راه به آرامش میرسد و به نزد همراهان خود بازمیگردد. در اوایل دهه ۱۹۶۰ کاوشگر ماژلان به سوی زهره نشانهروی شد که سیگنالهای آن از ابرهای این سیاره عبور کرده و پس از برخورد با سطح جامد سیاره منعکس شد. همچنین به نمونهبرداری و اندازهگیری ترکیب مواد زیستی سطح تایتان و جستجوی حیات در این قمر خواهد پرداخت. همچنین تصویر این دژ آهنین بر فراز قلۀ کوههای قفقاز میتواند بیانگر رویین دژ مشهور -جایگاه ارجاسب تورانی- در اساطیر پیش از اسلام باشد.

ابومعشر بر این باور است که هر یک از سیارات دارای صفات خاصی هستند که مستقیماً بر اخلاط وجودی انسانها، تأثیر گذارده و نوع شخصیت آنها را تعیین میکنند (همان). پهنای آنها ۲۸۰ هزار کیلومتر است اما کلفتی آنها تنها یک کیلومتر است؛ بنابراین هنگامیکه از پهلو به زحل بنگریم حلقهها تیغه باریکی میشوند و دیده نمیشوند. زهره سیاره ای سنگی و بادخیز است و اتمسفر آن از آب اقیانوس در عمق چند صد متری، متراکم تر به نظر می رسد.

در داستان، شر در ازای دادن آب به خیر بینایی و چشمش را طلب میکند. خوارزم از دیرباز به خاطر داشتن چراگاههای سرسبز و رودهای پر آب بر سر زبانها بوده که توصیفات آن در اوستا آمده است و بنابر روایات مشهور، موطن اصلی آریاییها بوده است و تا قرنها فرهنگ ایرانی حتی پس از مهاجرت خوارزمیان به ایران در آنجا نفوذ داشت. یک روز در زحل فقط 10٫7 ساعت طول میکشد (مدت زمانی که برای یک دور چرخش سیاره زحل حول خودش لازم است) و زحل در حدود 29٫4 سال زمینی (10٬756 روز زمینی) زمان لازم دارد تا یک دور کامل به دور خورشید (یک سال به وقت سیاره زحل) گردش کند.

شکلهای هندسی مثلث و مربع که وجه رمزی شناخته شدهای دارند، مهمترین نماد هندسی آن است. این وجه از جهان همان «طباع تامه» (سرشت کامل) یا راهنمای نور فرزانه است که از میراث هرمسی و اندیشههای افلاطونی در اندیشه های عرفانی ملل راه یافته است. این عدد در نمادپردازی پدیدههای گوناگون مورد استفاده است؛ چهار عنصر، حاملان عرش، چهار طبع انسان، چهار باد، جهات عالم، چهار اوتاد عالم، چهار فصل، چهار مرحلة حیات آدمی و بسیاری موارد دیگر (همدانی، 1388: 42). میتوان بر این مطلب یک اصل کهن الگویی افزود که اگر چهار که در مرتبة یکان قرار دارد در ده که اولین عدد ترکیبی در مرتبة دهگان است، ضرب شود، عدد چهل به دست میآید که این عدد «نماد تمامیت می باشد» (یونگ، 1386: 469). در منابع گوناگون؛ از جمله المجسطی به صورت هندسی ستاره ها اشاره شده است (علی اکبری، 1382: 112). در اساطیر ایرانی عدد چهل تداعی گر تبار گیاهی انسان است.

دیدگاهتان را بنویسید