دانلود مستند های زبان انگلیسی BBC Planet Earth

کمینهی جرم یا اندازهی لازم برای یک سیارهی فراخورشیدی تا یک سیاره تلقی شود همانهایی است که برای منظومهی شمسی تعریف میشود. در دههی ۱۹۹۰ هم ستارهشناسان پیشنهاد کردند که ممکن است سیارهای به اندازهی مشتری در دوردستهای منظومهی شمسی وجود دارد و بعضی دنبالهدارها با مدار عجیب را به داخل منظومهی شمسی میفرستد. چون با فاصله زیاد آن از خورشید انرژی اندکی از خورشید به آن می­رسد، پس بسیار سرد می­باشد همچنین اتمسفری بسیار غلیظ از گازهای هیدروژن، هلیوم، متان، آمونیاک، کربن­ مونوکسید دارد ولی در برخی اقمار مشتری دانشمندان احتمال کم حیات را می­دهند.

کمترین انحراف مربوط به استان آذربایجان شرقی شهر ارومیه (17 درجه) و بیشترین انحراف مربوط به استان هرمزگان شهر بندرعباس می­باشد. ۱- کمترین و بیشترین زاویه میل قبله مربوط به کدام استانهاست؟ ۱- میلهای به طول 1/5 متر را در مکانی آفتابی به طور عمود روی زمین نصب و دایرهای به شعاع یک متر و به مرکز میله رسم کنید. ۱- یک دایره به شعاع ۳ سانتیمتر بر روی کاغذ رسم کنید.

۲- با فاصله ۴ سانتیمتر از مرکز دایره اول، یک دایرهٔ دیگر به شعاع ۳ سانتیمتر رسم کنید. ۴- دایرهٔ سوم را با همان شعاع ۳ سانتیمتر، به فاصلهای از دو دایرهٔ قبلی به گونهای رسم کنید که، محیط آن منطبق بر یکی از نقاط تلاقی دو دایرهٔ قبلی باشد. وقتی سایهٔ میله مجدد برابر با شعاع دایره شد، بر روی دایره علامت بگذارید. ۲- هنگام طلوع خورشید، طول سایهٔ میله، بزرگتر از شعاع دایره است. زمانی که طول سایه با شعاع دایره برابر شد، بر روی دایره علامتی بگذارید.

حساب جُمَّل که در آن حروف الفبا به ترتیب خاص نماینده اعداد است و در نظام ستینی به کار می رفت، به صورتی وسیع، با گذشت قرنها در سراسر جهان اسلام منتشر شد. براساس پژوهشهای فاصله سنجی انجام شده در سال ۲۰۱۴ میلادی، اریس دورترین جرم شناخته شدهٔ منظومهٔ شمسی است که مدار آن دورتر از پلوتو و اندازهٔ آن بزرگتر از پلوتو بوده و دارای یک قمر است. فاصلهٔ ماهوارهها به گونهای است که همیشه منطقهای به صورت اشتراک بین دو ماهوارهٔ مجاور هم ایجاد میشود.

زمین تنها دارای یک قمر است که ماه نام دارد. هر دو در حال چرخش همزمان با مریخ هستند ، به این معنی که دوره چرخش به دور سیاره برابر است با دوره چرخش حول محور خودش. سپس سامانه موقعیتیاب جهانی، با دومین ماهواره ارتباط برقرار میکند و جای GPS بین منطقهٔ مشترک دو دایره میباشد و هنوز GPS قادر به تشخیص دقیق موقعیت نیست. سپس تمام ماهواره­ها پس از اتمام مأموریت خود به داخل جو زمین سقوط کرده و می­سوزند و نابود می­شوند برخی نیز در فضا رها می­شوند.

سپس سامانه موقعیتیاب جهانی با سومین ماهواره، ارتباط برقرار میکند و یک نقطهٔ مشترک بین سه ماهواره به دست میآورد. بزرگترین زاویه کشیدگی این سیاره که از زمین مشاهده شده است، از ˚18(قرین خورشیدی) تا ˚28 (بعید خورشیدی) ، با متوسط 23 قرار دارد. چگالی مشتری در حدود یک چهارم چگالی زمین میباشد زیرا سیاره به صورت عمده از عناصر سبک هیدروژن و هلیوم تشکیل شدهاست. پیش از دهه ۱۹۹۰ تنها ۹ سیاره (سیاره) (و همگی در منظومه شمسی ما) شناخته شده بودند، ولی امروزه (در سال ۲۰۰۴) تعداد ۱۳۰ سیاره شناسایی شدهاست.

واژهٔ «هرپاسب» اما واژهای کهن است که در واژه نامههای «آنندراج»، «برهان» و «جهانگیری» از آن نام برده شدهاست. بزرگ ترين قمر زحل، تيتان نام دارد كه حتي از سياره ي عطارد و ماه زمين نيز بزرگ تر است. مدارگرد شناسایی ماه نقشهای سهبعدی از ماه تهیه خواهد کرد و نخستین بار از تجهیزات بهجامانده از فضاپیمای آپولو بر روی سطح ماه تصویربرداری کرده است. آیا میدانید سازوکار سامانه موقعیتیاب جهان (GPS) چگونه است؟

سامانه موقعیتیاب جهانی از 24 ماهواره تشکیل شده است. عمل سرخ، سومین مرحله از عمل کیمیایی است. 5) ماهواره های تحقیقات فضایی: برای تحقیقات فضایی و عکس ­برداری از اجرام موجود در فضا و… 4) ماهواره های جاسوسی: عکس ­برداری از مراکز حساس کشورها مثل مراکز نظامی، امنیتی، هستهای و شنود مکالمات. 3) ماهواره­های نظامی: عکس ­برداری از مراکز نظامی دشمن و تحرکات نظامی دشمن و ابزار نظامی دشمن و هدایت موشک­ها. 2) ماهواره­های هواشناسی: گرفتن تصاویر ماهواره ای از اتمسفر زمین و ابرها و کمک به هواشناسان در پیش­بینی وضع هوا.

شهرهای کوچک با ساختمان های نسبتاً کم در مناطق سبز گسترش یافته و بدون هیچ کارخانه یا کارخانه صنعتی، کمتر از شهرهایی که دارای ساختمان های بلند هستند آب و هوا را اصلاح می کنند. موجود فضایی به سعید گفته بود که اطلاعاتش تا چه اندازه برا ی پیدا کردن زمین و شناخت بیشتر از انسانها به آنها کمک کرده ، همچنین او را از قصدشان برای حمله به زمین و تصرف آنجا با کمک انسانها شبیه سازی شده آگاه کرده بود ، سعید از اینکه اینطور فریب خورده بود احساس شرمساری می کرد و در حالیکه بشدت عصبانی بود ، شدیدا نسبت به این موضوع احساس مسئولیت می کرد اما می دانست امکان انجام هر نوع حرکت پیشگیرانه از او سلب شده است ، حالا این سعید بود که می بایست آخرین تلاشهایش را برا ی خروج از این بحران بکار ببرد تا شاید بتواند زمین را از شر این مهاجمین نجات بدهد.

بنابراین، پلوتون می تواند به عنوان پاسخی برای این سوال باشد: قبلاً یک سیاره در نظر گرفته می شد، اما اکنون اینطور نیست. عتیقی در ادامه توضیح داد: برجیس جرم بعدی پر نور منظومه خورشیدی است، ولی از آنجا که این سیاره گازی که در ایران باستان هرمز، اورمزد و زاوش (مشتری-Jupiter) نیز نامیده میشده، بزرگترین سیاره منظومه ماست، برخی به اشتباه معتقدند که درخشانترین سیاره باشد، اما اینطور نیست. در درس مطالعات اجتماعی خواندید که جهت قبله در ایران همواره به سمت جنوب غربی است.

روبوکیدز، اولین شهربازی تعاملی و رباتیکی در ایران است. همچنین باید گفت که این سیاره بیشتر به دلیل داشتن درههایی عمیق و کوههایی بلند در منظومه شمسی معروف شده است. سیاره زحل هماکنون پشت خورشید و در فاصله بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون کیلومتری از زمین واقع شده است. تصور میشود بیش از صدها میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری سیستم سیارهای خود را داشته باشند و همچنین کهکشان راه شیری عضوی از 100 میلیارد کهکشان عالم باشد.

امروزه دانشمندان معتقدند که سیاره به جرمی گفته میشود که در مداری به دور خورشید میچرخد و دارای جرم کافی برای ایجاد شکل کروی و جذب اجرام کوچکتر اطراف مدار خود باشد. اگر حلقههای زیبای زحل را نادیده بگیریم، سطح این سیاره بیش از هرچیز دیگری به سطح سیاره مشتری شباهت دارد. ابن سینا در بخش های گوناگون آثارش (به عنوان مثال: الشِّفاء، طبیعیاتو سماعطبیعى) به صراحت بیان میکند که اولاً تمایز بین وجود و ماهیت تمایز مفهومی است، نه واقعی؛ ثانیاً با بررسی دو مفهوم وجود و ماهیت در می یابیم که آن دو، مفهوم هایی مستقل هستند و هیچ کدام دیگری را شامل نمیشود.

همچنین در میان کانیها به صورت ترکیبی با دیگر عنصرها بویژه تلوریم دیده شده، اما فراوان نیست. جهتیابی با استفاده از ستارگان منحصر به شب نیست و در روز نیز میتوان با استفاده از نور خورشید جهتهای جغرافیایی را تعیین نمود. بعد از یافتن آن و تعیین شمال با ایستادن رو به شمال، دست راست، شرق و دست چپ، غرب و پشت، جنوب خواهد بود. اورانوس را یک فضانورد به نام جوآن باد از نام خدای یونان باستان نام گذاری کرده است. ۵- نقطهٔ اشتراک سه دایره را علامت گذاری کنید. ۵- وسط خط مذکور را تعیین نمایید و از آن نقطه خطی به میله وصل کنید.

خط حاصل جهت شمال و جنوب جغرافیایی را نشان میدهد. ستاره قطبی (ستاره جُدّی) در شب در نقطه شمال آسمان و شمال جغرافیایی قرار دارد. اگر می توانید، به گونه ای برنامه ریزی کنید که شب را در حوالی این کوه ها به صبح برسانید یا حداقل دقایقی از شب را در آنجا حضور داشته باشید. درجه حرارت در زهره در تمام روزها و در شب نزدیک به 750 درجه سانتی گراد است.

این گروه بندی هفتگانه در تمام نظامهای سنّتی دارای کهن الگوهایی است و برای فهم نظام سنتی رنگ مفید است. هنگامی که رنگ شروع به خشک شدن کرد ، روی آن یک لایه رنگ دیگر بزنید تا رنگ افزایش یابد. ۳- در هنگام ظهر، طول سایهٔ میله به کوتاهترین مقدار خود میرسد و بعدازظهر، به مرور زمان طول سایهٔ میله افزایش مییابد. به مرور زمان، طول سایهٔ میله به شعاع دایره نزدیک میشود. به جرمی آسمانی که تحت تأثیر نیروی گرانش، به دور یک سیاره در گردش است، قمر گفته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید