درباره ی منظومه ی شمسی – اطلاعات

نقطهای بر این بیضی که از همة نقاط دیگر آن زمین دورتر است اوج زمینی نام دارد و فاصلهی آن از زمین 400000 کیلومتر است. نقطهای براین مدار که از همة نقاط دیگر به زمین نزدیکتر است حضیض زمینی نامیده میشود. دو نقطهای که در آن مسیر ماه صفحهی دایرهالبروج را قطع میکند، نقاط گره یا عقدتین نامیده میشود. ما این را مدار زمین می نامیم. و نیز اینکه ما تقریبا همان مسیری را میپیماید که خورشید طی میکند. این میدان مغناطیسی را نمیتوان بهجامانده از دورههای اولیه دانست، چرا که عقیده بر این است که در گذشته، دمای درونی سیاره از نقطهی بحرانی کوری تجاوز کرده است.

مدل آنها پیشبینی میکند بزرگترین قمرهای سیارات مشتریمانند، بزرگتر از ماه و کوچکتر از مریخ خواهند بود. چنین بنظر میرسد که ماه مسیر خود را بسیار سریعتر از خورشید میپیماید: یک سال تمام طول میکشد تا خورشید دور کامل را طی کند ولی ماه یک ماهه چنین میکند. کانآپ و وارد در این شبیهسازی، وضعیت سیارات فراخورشیدی را هم بررسی کردهاند. در سال های اخیر لکه سرخ دیگری از ترکیب سه لکه کوچک بیضوی شکل گرفته که نصف لکه بزرگ است. فاصلهی آن از مرکز سیاره فقط 180 هزار کیلومتر، و از سطح آن فقط در حدود 110 هزار کیلومتر است.

برای مثال، جانداران چندسلولی در این دوره پدید آمدند اما فراوانی کربن دیاکسید از گوناگونی یوکاریوتها جلوگیری کرد. ۱۱چرا شاه تهماسب پایتخت خود را از تبریز به قزوین انتقال داد ؟ نشان دهندة جهت صعودی کسانی است که از خاک به افلاک سیر می کنند. تأثیر محقق ثانی بر فقهای پس از عصر خود کاملاً آشکار است. World of Warcraft در دنیای Warcraft Azeroth اتفاق میافتد و زمان آن تقریباً چهار سال پس از وقایع منتهی به Warcraft III: The Frozen Throne است. در این مقاله ، ما به طور خلاصه موقعیت سیارات را بررسی کردیم. از جمله اینکه ماه هر ماهه دور کاملی از حالتهای مختلف از ماه نو تا هلال و تربیع و غیره را در مینوردد.

دیموس 250000 کیلومتر از مرکز مریخ فاصله دارد. نزدیکی ماه نیز تاثیری در ارتفاع جزر و مد دارد. هنگامی که ماه در حضیض زمینی قرار دارد نیروی مولد جزر و مد آن به اندازة 20% بیش از حد عادی است. گرهگشایی آسمانی تأثیر ناهمگونیهای ستارهای بر دادههای سیاره فراخورشیدی بهدستآمده با تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا (JWST) را که در روز کریسمس به فضا پرتاب شد، بررسی و کاهش میدهد. اگر عطارد دارای جّو باشد،جوّ آن خیلی رقیق است و از این رو نمی تواند حرارت را حفظ کند.آن قسمت از این سیاره که از خورشید رو بر می گرداند حرارت خود را به سرعت از دست می دهد.دمای سیارات خارجی به وسیله ی جوّ آنها اندازه گیری می شود و میزان دمای مسطح آنها را نمی توانیم به طور دقیق و قطعی اندازه گیری کنیم.

به احتمال زیاد حوزه های باستانشناسی Andronova و همچنین Yamna حوزه های اصلی ایرانویچ بوده اند که بعدها از جانب شرق به حوزه باستانشناسی BMAC و از جانب غرب به حوزه باستانشناسی تمدن هیتی – اورارتو گسترش یافته است. هرم بزرگ جیزه (حدود 2580 سال قبل از میلاد) دارای یک تابوت بزرگ گرانیتی مزین شده با گرانیت سرخ اسوان است. سیارات کوتوله دارای 4 ویژگی کلی هستند: آنها باید در مداری به دور خورشید بگردند و آنقدر جرم داشته باشند تا خودگرانی آن بر نیروهای جسم صلب غلبه کرده، جسمی با تعادل هیدرواستاتیک (تقریباً گِرد)به وجود آید.همچنین باید تمام مسیر (مدار) خود را از را از اجرام ریز و درشت جارو نکرده باشد و قمر یک سیاره نیز نباشد.

شبیهسازیهای عددی و تحلیلهای ریاضی این مدل نشان داد درطول فرآیندهای دوگانه تشکیل و نابودی قمرها، نسبت جرم قمرها به جرم سیاره در هر دوره زمانی تفاوت خاصی با مقدار 1 به دههزار ندارد. بسیار اتفاق میافتد که یکی از قمرها در خسوف باشد(از پشت سیاره بگذرد) یا در عبور(از برابر سیاره بگذرد) تغییرات موضع این چهار را میتوان با چند ساعت رصد تلسکوپی ملاحظه کرد. اگر فرصت این را پیدا کردید که روی زهره قدم بگذارید، فقط یک ثانیه فرصت دارید از آن لذت ببرید! در حقیقت ، پیاده کردن انسان روی پلوتون ، تا زمان ابداع شکل و شیوه جدیدی از سفر فضایی ، به تعویق میافتد.

همانطور که از نام آن پیدا است، میتوان به سکند لایو به چشم زندگی دوم خود نگاه کرد. عطارد، زهره، زمین و مریخ چهار سیاره منظومه شمسی درونی هستند که از آهن و سنگ تشکیل شدهاند. اقمار درونی. این گروه قمرها JI تا JV یعنی چهار قمر گالیلهای و قمری را که پروفسور بارنارد کشف کرد. اگر فرض کنیم که دقیقاً بر روی خورشید ایستادهاید و به سیارات دیگر نگاه میکنید، از همان نقطه، سیارهی ناهید بعد از عطارد دومین سیارهی نزدیک به خورشید به حساب میآید که شما آن را مشاهده خواهید کرد. بعضی از این اجرام قطری به بزرگی 800 کیلومتر دارند و برخی دیگر کمتر از 5/1 کیلومتر.

نزدیکی زیاد ماه به زمین، مطالعة آن را از نخستین روزهای پیدایش نجوم، امکان پذیر ساخته است.فاصله متوسط آن فقط 60 برابر شعاع زمین است. حلقههای اورانوس تصادم عظیم احتمال دارد که در گذشته ، جسم آسمانی بزرگی به یک طرف اورانوس برخورد کرده و باعث انحراف محور چرخش آن شده است. چرخش باعث پخی زیاد (96%) زحل میگردد، بطوریکه شعاعهای قطبی و استوایی به نسبت 10/9 میباشند. اما درمورد سیاره اورانوس هنوز مطمئن نیستیم پاسخمان درست باشد، زیرا همهچیز بهاین بستگی دارد که اورانوس چگونه به زاویه تمایل مداری 98 درجه دست پیدا کرده، پرسشی که هنوز به پاسخ نرسیدهاست.

زمین یک قمر دارد و این قمر در حالی که زمین خود به دور خورشید میگردد. Tewesday ترجمهی واژه dies Martis، مشتق از Tiw یا Tyr، خدای ساکنین اروپای شمالی، همتای آلمانی مریخ، و معادل Mars و Ares به ترتیب خدای جنگ رومیان و یونانیان باستان و از ریشه لغت پروتو – آ لمانی Tiwas به معنای خدای آسمان است. ماه در مدار بیضی شکل، که زمین در یکی از کانونهای آن است، به دور زمین میگردد. قمر پنجم از چهار قمر گالیلهای به مشتری نزدیکتر است.

همه میدانند که ماه هرروز بطور متوسط 51 دقیقه دیرتر از روز قبل طلوع میکند و نیز اینکه همواره یک روی ماه بسوی زمین است و روی دیگر آن همیشه پوشیده است. گرمای هسته، بخشهای عمیقتر گوشته را به شکل مخلوطی از گل و آب حفظ میکند. تعادل بین ایندو فرآیند، سرازیرشدن مواد خام به قرص اطراف سیاره و نابودی قمرها در برخورد با سیارات، موجب میشود ابعاد این قمرها محدود شود. این قمرها با نامهای یو، اروپا،گانیمید و کالیستو مشخص میشوند.

ميگويند اگر زوجي زير ماه در شب پيوند ازدواج ببندند، براي هميشه با هم زندگي خواهند كرد. قمرها معمولا در این صفحه تشکیل میشوند. این مدلسازی همچنین برای نخستینبار توانست منظومه قمرهای سیارات مشتری، زحل و اورانوس را برحسب تعداد قمرها، جرم بزرگترین قمر و فاصله بین مدار قمرها بهدرستی محاسبه کند. اگر چنین بود، اینکه گاهی به بعضی صور توجه نشان نمی­دهیم و بعضی صور را فراموش می­کنیم و دوباره آنها را به یاد می­آوریم، قابل توجیه نبود؛ همچنین اینکه صور ذهنی ما همیشه بالفعل حاضر نیستند (با آنکه وضع سلول­ها همیشه یکنواخت است) و نیز وجود اعمال متضاد روانی قابل توجیه نبود.

من فقط به حرف دانشمندان گوش می دم. فوبوس، قمر بزرگتر، قطری در حدود 16 کیلومتر دارد در حالیکه قطر دیموس فقط 11 کیلومتر است. بنابراین ناظری که بر مشتری قرار دارد همواره یک روی این چهار قمر را میبیند. مدلهای فعلی شکلگیری این سیارات پیشبینی میکنند در آخرین مرحله تشکیل سیاره، جریانی از گازها و مواد جامد از مدار خورشیدی به مدار سیارهای سرازیر میشود و قرصی از مواد جامد و گازی را در صفحه استوایی سیاره پدید میآورد. در فرهنگ عامه مردم انگلیس، کلمه گاتهام از دو بخش gat و ham که به معنی “بز” و”خانه” هستند، تشکیل شده و در مجموع بهصورت اصطلاحی “اصطبل بز” برای اشارهی عامیانه به اجتماع شهری بهکار میرود.

دیدگاهتان را بنویسید