زحل – ویکی نجوم

نخستین سری از این تلاشها در سال ۱۹۰۹ پایان یافت. در نهایت باید گفت بازی Borderlands 3 با تمام جذابیتهایش به هیچ عنوان در سطح و اندازه قسمتهای پیشین خود انقلابی و زیبا نیست و تقریبا هیچ نکتهای را در آن نمیتوان یافت که پیشتر در قسمتهای قبلی ندیده باشیم. چنین سوسیالیسمی به عنوان آنتی تز پذیرفته شده است و باعث اصلاح مداوم و کنترل تز لیبرالیسم و یا کانسرواتیزم می شود. انديشكده ايرانزمين قائل به اصالت و رسالت و مسؤليت و ازادي انسان و بويژه انسان ايراني است و انسان را از نظر فلسفي يار و همراه جهان هستي در گسترش نيكي ها مي داند نه بنده و عبد كسي يا نيرويي حتا اگر اين نيرو برتر باشد.

دیدگاه فلسفی اندیشکده ایرانزمین ترکیبی است از «فلسفه تحلیلی» و «فلسفه ساختارگرا» ی «زروانی-مهری»، اما اولویت را به «فلسفه تحلیلی» مبنی بر استدلال های منطقی و مجرد ریاضی می دهد و «منطق ریاضی» را بهترین ابزار بیان «منطق فلسفی» یا «فلسفه منطق» می داند. مرحله چهارم که برخی کشورها کم کم به آن دارند وارد می شوند، کم کردن مرزهای «ساینس فیزیک» با «فلسفه» از راه «فلسفه تحلیلی» است. داستان رمان از زبان دختری سفیدپوست و کم سنوسال به نام اسکاوت فینچ روایت میشود. از اينرو نويسنده اين مانيفيست كه از سويي زبانهاي باستاني ايران و هند و اروپا يي و تاريخ ايران و جهان را از نوجواني اموخته و به درياي بي كران اين نوشته ها به زبان اصلي انها دسترسي داشته و همچنين در كاوشهاي باستان شناسي ايرانويچ يا BMAC با باستان شناس هاي سرشناس جهاني همراهي و همكاري داشته است و همچنین براي نخستين بار در تاريخ ايران و جهان پروژه كلان مجموعه صد و بيست گانه فيلمهاي مستند ميراث جاويدان ايران باستان را اغاز كرده است، و از سويي ديگر، سالها به گونه اكادميك در جامعه شناسي و فلسفه پژوهش و كاوش كرده، تلاش كرده است تا برای نخستین بار در تاریخ هزاران ساله تمدن ایرانی، مکتب فلسفی و علمی بوجود آورد که ایرانگرایی و ایرانسالاری را از مجموعه ای از احساسات و اندیشه های متضاد به نظم مدون فکری و علمی و فلسفی برساند.

انديشكده ايرانزمين در فلسفه اجتماعي عميقا معتقد به خردگرايي است و زرتشت را نخستين فيلسوف خردگراي جهان و كتابش گاتها را نخستين نوشته تمثيلي خردگرا در جهان مي داند و اورا بنيانگذار راسيوناليسم اغازين بشري و مبتکر روش دیالکتیک فلسفی به شمار مي اورد. انديشكده ايرانزمين براي انسان حق و همزمان مسؤليت و خويشكاري قائل است و اين دو را لازم و ملزوم يكديگر مي داند. انديشكده ايرانزمين، تئوري ابرريسمان را به عنوان تئوري همه چيز مي پذيرد و باور دارد كه اين تئوري ، دستگاه فكري متحد كننده تئوري كوانتمي و تئوري نسبيت است.

اندیشکده ایرانزمین باورمند به دیالکتیک ایرانی تاریخ و تمدن بشری به عنوان بخشی مهم از دیالکتیک ابرتمدن هندوایرانی و اروپایی در تاریخ بشری و اصالت تاریخی آن است. انديشكده ايرانزمين باورمند به حق برابر دو بن جهان هستي است. قطر اورانوس 4.1 برابر قطر کره زمین می باشد و از درون تلسکوپ، سبز رنگ است.نپتونسیاره یخ زده نپتون قطرش 3.9 برابر کره زمین است. بنابراین اورانوس بر خلاف سایر سیارهها ، روی محوری تقریباً افقی میچرخد. انديشكده ايرانزمين هر چند براي هم عشق و هم عقل اصالت قائل است اما تقدم را بر اصل عشق و مهر مي گذارد و اصالت عقل را زير مجموعه و درون عشق مي داند.

انديشكده ايرانزمين برپايه فلسفه زرواني ، نيروهاي اهريمني و اهورايي را در دل زمان بي كرانه مي داند و بر اين باور است كه همانگونه كه در فلسفه زرواني امده است و همانگونه كه فيزيك مدرن ، ضد ماده و انرژي تاريك را بسيار قدرتمند تر از ماده و از نظر حجمي شامل بيش از هشتاد درصد جهان ما مي داند، نيروهاي اهريمني و تاريك جهان هستي بسيار قدرتمند تر از نيروهاي اهورايي هستند هر چند هدف بايد ميل بسوي نيروهاي اهورايي يا نيكي و نور مطلق باشد. انديشكده ايرانزمين جوهر عشق و مهر را مطلق و عقل و خرد را نسبي و در حال تكامل مي پندارد.

انديشكده ايرانزمين ، باور مند به دوشبكه متضاد درهم تنيده شده در تمام ده بعد فضايي جهان هستي است، اما نه در بعد يازدهم يا زمان كه براي ان اصالت قائل است. این قمر قطری برابر ۲۲.۷ کیلومتر دارد و در مداری نزدیکتر از دیموس به دور مریخ میگردد. اندیشکده ایرانزمین معتقد به عدالت اجتماعی است اما عدالت را به مفهوم دسترسی شهروندان به فرصتهای برابر می داند نه تقسیم کورکورانه ثروت میان مردمان یا از آن بدتر دیکتاتوری پرولتاریا. از اينرو افزودن هيچ پسوند و پيشوندي را به ساينس نمي پذيرد اما تنها پسوند و پيشوندها را براي انديشيدن فلسفي كه روشي سابجكتيو است مجاز مي داند.

انديشكده ايرانزمين نگاهي دايناميك و پويا به فلسفه و جهان بيني و هستي شناسي دارد و بر اين باور است كه چيستي و چند و چون جهان هستي بسيار رازاميز است و تنها ساينس ( دانش) مي تواند حقيقت انرا اشكار كند و از انجا كه دانش ( ساينس) ماهيتي دايناميك دارد فلسفه و جهان بيني ايرانزميني انعطاف پذير و غير دگم انديش است و همواره در حال تكامل و تكاپو و فرگشت و به گشت است. انديشكده ايرانزمين پس از تطابق دانشهاي مدرن فيزيك و رياضيات با جهان بيني هاي گوناگون ايران باستان فلسفه ساختارگرایانه و ديد تمثيلي و هستي شناسانه زرواني-مهري را که با فلسفه تحلیلی و فیزیک مدرن سازگاری دارد به عنوان نمادي از هستي شناسي خود بر مي گزيند و بر اين باور است در عين اتحاد اغازيني كه در جهان هستي و در اغاز زمان وجود داشته است دو نيروي اهورايي و اهريمني در جنگ جاودان با يكديگرند.

اندیشکده ایرانزمین باور به «رنسانس ایرانی» به عنوان بخشی از «رنسانس هندوایرانی و اروپایی» دارد. اندیشکده ایرانزمین باورمند به «تمدن ایرانی» به عنوان بخش مهمی از «ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی» است. انديشكده ايرانزمين به عدم تمركز باور عميق و فلسفي دارد اما باورمند به نماد قدرتمند براي اتحاد در عين عدم تمركز است. انديشكده ايرانزمين باورمند به يك حقيقت و نيروي برتر در جهان هستي است. اندیشکده ایرانزمین باورمند به «فلسفه اشا» زرتشت بزرگ است و باور دارد که راه در جهان یکی است و آن راستی است.

بر این پایه حتا اگر با تازش و تخریب دروغ، راستی برای مدتی از دیدگان دور شود اما در یک بازه زمانی طولانی تر، این راستی است که پیروز خواهد بود. حمله به راستی آن را قدرتمند تر و حمله به دروغ آن را ضعیف تر خواهد کرد و این است راز «اشا». شاید هم بگویید اعتماد به نفس بالا. در روم باستان آنرا با سیاره کیوان در ارتباط می دیدند اما پس از مدتی هم در ایران باستان و هم در روم باستان خورشید را سمبل آن دانسته اند در صورتی که در آغاز میترا نه خود خورشید که روشنایی ارغوانی پیش از طلوع خورشید در بامدادان بوده است.

انديشكده ايرانزمين «ساينس» را مطالعه ابجكتيو اشيا مي داند و قائل به تكرارپذيري تجربه هاي علمي است اما «دانش و علم» را با «نولج» برابر مي داند كه مجموعه اي از دانسته ها و اگاهيهايي هستند كه بگونه ابجكتيو درستي يا نادرستي انها بررسي نشده است و لزوما تكرار پذير نيستند و لزوما با حقيقت تطبيق ندارند. از اينرو اين مكتب انسان را “خدايار” مي داند نه ” عبدالله”. انديشكده ايرانزمين بر اساس فرهنگ اصيل ایرانی بويژه بر اساس فلسفه زرتشتي و اصول مندرج در تمام گات ها بويژه در بند هاي پنج، ده و يازده از هات سي و يكم گات ها يا سخنان زرتشت ، معتقد به گزينش آزاد و انتخاب آزادانه مردم است از اينرو بر مردمسالاري يا گزينش و انتخاب ازادانه مردم در همه امور تأكيد دارد.

در ادبيات باستاني و همچنين در اسطوره هاي إيراني كه در شاهنامه فردوسي بزرگ تجلي يافته اند، همواره ” همم شاهي و هم موبدي” نقد شده است و از اينرو پادشاه پيشدادي، جمشيد شاه هنگامي كه ادعاي هم شاهي و هم موبدي ( آميزش حكومت و سياست با دين و مذهب ) را مي كند، نكوهش شده است و فر شاهي و فر ايزدي از او پس از اين ادعا جدا مي شود. اندیشکدهی ایرانزمین، صور فلکی و حرکت اجرام آسمانی را هم از نظر تغییر «پرتوهای کیهانی» و هم از نظر «آماری» یا تطبیق وقایع مهم تاریخی و انسانی و طبیعی با رویداد های کیهانی مهم میداند و «ستاره شناسی» و «ستارهبینی» را که علمی باشد و بر اساس آمار قابل توجه میداند.

اندیشکدهی ایرانزمین برپایهی نظریهی جهانهای متعدد (مالتی ورس) هارتل-هاوکینگ، وجود «بعد مینوی» انسانی را که در اوستا آمده محتمل میداند. اندیشکده ایرانزمین برپایه نظریه هارتل-هاوکینگ می پذیرد که امکان پدید آمدن جهانهای متعدد (مالتی ورس) با قوانین فیزیکی همانند جهان ما و یا حتا با قوانینی متفاوت ازجهان ما پس از انفجار بزرگ یا مهبانگ (بیگ بنگ) وجود دارد. اندیشکده ایرانزمین برپایه نظریه هارتل-هاوکینگ می پذیرد که جهان از هیچ بوجود آمده است، همچنین بر این باور است که به گونه شگفت آوری در فرهنگ و جهانبینی ایرانی این مساله شناخته شده بوده است تا آنجا که در شاهنامه فردوسی بزرگ به صراحت آمده است: که یزدان زنا چیز چیز آفرید بدان تا توانایی آید پدید!

در ماه مارس ۲۰۰۴ نیز ناسا با تکیه بر نتایج بدست آمده از تحقیقاتش اعلام کرد که مریخ در سالیان بسیار دور سیاره ای پر از آب بوده است. اگر شما در مریخ باشید می بینید که قمر بزرگ تر یعنی فوبوس روزی سه بار طلوع و غروب میکند،قمر کوچک تر که دیموس نام دارد نیز یک نیم فوبوس بوده اگر از سطح مریخ به آن نگاه کنید بیشتر شبیه ستاره است تا ماه! اولین بار کدام سیاره کشف شد؟ در اوایل دههٔ ۱۹۶۰ میلادی کاوشگر ماژلان را به سوی زهره نشانهروی کردند که سیگنالهای آن از ابرهای این سیاره عبور کرده و پس از برخورد با سطح جامد سیاره، منعکس شد.

چهره های تکی در تاریخ فلسفه و علم مانند «برتراندراسل» و «استفان هاوکینگ» تلاش برای ورود بشریت به این مرحله کرده اند. انديشكده ايرانزمين بر اين باور است كه فلسفه اي و هستي شناسي اي با حقيقت سازگار است كه در راستاي ساينس يا مطالعه ابجكتيو اشيا باشد و مرز فلسفه و علم بايد كاهش داده شود. همچنين شايان ذكر است كه اين براي نخستين بار است كه يك مكتب ايرانگرايي با چهارچوب و بر پايه جامعه شناسي و فلسفه مدرن با نام انديشكده ايرانزمين عرضه مي شود و نیز براي نخستين بار يك مكتب ايرانگرايي بر پايه نظريه تمدني ساموئل هانتينگتون سازماندهي شده و به ايرانيان تقديم مي شود.

انديشكده ايرانزمين حكومت را پديده أي زميني مي داند و بر اين باور است كه تمام اركان حكومت و قواي سه گانه ( مجريه ، مقننه و قضاييه ) بايد بر پايه فلسفه سياسي عصر روشنگري و تئوري قرارداد اجتماعي که در كارهاي روشنفكران و انديشمنداني چون توماس هابز ، جان لاك، ژان ژاك روسو و شارل دو مونتسكيو آمده است، تعريف شود. انديشكده ايرانزمين، بر اين باور است كه بر أساس خردگرايي و فلسفه سياسي مدرن، مفهوم “فر” يا ” خورنه ” در اوستا را كه در فلسفه سياسي ايران باستان از ان نام برده شده است بايد باز تعريف كرد و جنبه هاي آسماني و الهي و ايزدي انرا زدود.

دیدگاهتان را بنویسید