سیاره مشتری، بزرگترین سیاره منظومه شمسی – علمیها

وی افزود: من فکر میکنم این امکان وجود دارد اما من به آن شک دارم. این تجربه به شما امکان ارتباط با الهه ترانه ها یعنی ایوا (Eywa) را می دهد. شهریار کوچولو میان راه با خودش گفت: گرچه آنهاى دیگر، یعنى خودپسنده و تاجره اگر این را مىدیدند دستش مىانداختند و تحقیرش مىکردند، هر چه نباشد کار این یکى به نظر من کمتر از کار آنها بىمعنى و مضحک است. اما اگر این محققان حق داشته باشند ، به هر حال ممکن است خیلی دور از ذهن نباشد.

در اینجا مریخ نورد در حال کشف ویژگیهای زمین شناسی است. مار گفت: -قشنگ است. شهریار کوچولو گفت: -این یکى را دیگر باید بگذارى در کوزه. شهریار کوچولو رو سنگى نشست و به آسمان نگاه کرد. شهریار کوچولو به فانوسبان نگاه کرد و حس کرد این مرد را که تا این حد به دستور وفادار است دوست مىدارد. این هنر اگزوپری در بیان این نگاه جدید به عشق است. مقام جغرافىدان برتر از آن است که دوره بیفتد و ولبگردد. هر یک از جمله های زیر را با صفت مناسب کامل کنید. در چنان ارتباطی با بافت مجموع تجربه، مفهوم شئ کمترین بسط و افزایشی پیدا نمیکند.

گفت: -به خودم مىگویم ستارهها واسه این روشنند که هرکسى بتواند یک روز مال خودش را پیدا کند! آنچه به حساب مىآید خود کوه است که تغییر پیدا نمىکند. این لکه از بسیاری جهات شبیه لکه سرخ مشتری است با این فرق که در شکل و اندازه آن بیشتر تغییر به وجود میآید. ستارهشناسان با استفاده از مقیاس اندازه نجومی، روشنایی نسبی اجرام آسمانی را اندازهگیری کردهاند و متوجه شدند که بیشتر سیارات در محدوده اجسامی قرار میگیرند که به راحتی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده هستند. تازه داشت از این فکر که شاید سیاره را عوضى گرفته ترسش بر مىداشت که چنبرهى مهتابى رنگى رو ماسهها جابهجا شد.

و شهریار کوچولو هم چنان که به گلش فکر مىکرد به راه افتاد. شهریار کوچولو گفت: -فقط بچههاند که مىدانند پىِ چى مىگردند. دست آخر شهریار کوچولو درآمد که: -آدمها کجاند؟ شهریار کوچولو که تو تمام عمرش وقتى چیزى از کسى مىپرسید دیگر دست بردار نبود دوباره سوال کرد: -فانى یعنى چه؟ در ادامه و پس از اجرای مدل AERMOD؛ بیشترین غلظت ترکیبات آلی فرار برای متوسط های زمانی 1، 3، 8 و 24ساعته، یک ماهه و یک ساله برای دامنه های 10×10 کیلومتر مربع و 50×50 کیلومتر مربع تعیین شد. این پدیده در هر قرن دو بار و با فاصله زمانی هشت سال رخ میدهد.

با شواهدی که اکنون در دست داریم می دانیم که در مریخ هیچگونه حیاتی وجود ندارد ولی ممکن است مریخ زمانی میزبان حیات برخی جانداران بوده است. در اینجا هم مجدداً چرخش جزئی مشابه مشتری داریم. الان یک ماه تمام است که ما داریم با هم اختلاط مىکنیم. برای مثال مرحله بالایی موشکهایی که در ماموریت فرود آپولو مورد استفاده قرار گرفتند و به طور قابل توجهی بزرگتر بودند نیز به ماه برخورد کردند تا لرزش ناشی از آنها توسط لرزهسنجهای نصب شده روی ماه ثبت شود و برای بررسی لایههای داخلی ماه مورد استفاده قرار بگیرد.

اکنون فرض کنید که در طول زمان، به عقب برگشته و به زمان T2 پا گذاشتهاید؛ زمانیکه هنوز زمینیها کشف نکردهاند که مولکولهای آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شدهاست. به عنوان مثال، فرض کنید که مقصود از مفهومِ طلا، ”فلزی زردرنگ است که زنگ نمی زند. سیاره زحل یا کیوان پس از مشتری، دومین سیارهٔ بزرگ منظومهٔ خورشیدی و ششمین سیارهٔ نزدیک به خورشید است. 1. خورشید سنگین ترین جرم منظومه ی شمسی می باشد.

سیارات کوتوله اجرام آسمانی هستند که به دور خورشید نیز می چرخند و شکل کروی دارند. سحابي هاي ديگر ،تاريك هستند ومانع نور ستارگاني مي شوند كه پشت آنها قرار دارند. از آنجایی که مولکولهای مختلف نور را جذب و دوباره ساطع میکنند، میتوانند ویژگیهای تاریک (جذب) و روشن (ساطع) را در طیف نوری که به تلسکوپ میرسد ایجاد کنند. زیبایی آسمان کیوان به خاطر نوارهای روشن حلقههای اطراف آن و نیز به خاطر قمرهای زیادش است.

بسیار به ندرت ممکن است آب یک اقیانوس خالى شود. همهى جامعهى بشرى را مىشود یکجا روى کوچکترین جزیرهى اقیانوس آرام کُپه کرد. انسانها رو پهنهى زمین جاى خیلى کمى را اشغال مىکنند. آخر تصور آنها این است که کلى جا اشغال کردهاند، نه اینکه مثل بائوبابها خودشان را خیلى مهم مىبینند؟ چه عجیب است! تو اخترک تو شبانه روز همهاش یک دقیقه طول مىکشد! فانوسبان گفت: -هیچ هم عجیب نیست.

حالا که سیاره دقیقهاى یک بار دور خودش مىگردد دیگر من یک ثانیه هم فرصت استراحت ندارم: دقیقهاى یک بار فانوس را روشن مىکنم یک بار خاموش. اینها که فانوسهاشان را روشن مىکردند، مىرفتند مىگرفتند مىخوابیدند آن وقت نوبت فانوسبانهاى چین و سیبرى مىرسید که به رقص درآیند. بعد نوبت به فانوسبانهاى آمریکاىجنوبى مىشد. و آخر سر هم نوبت فانوسبانهاى افریقا و اروپا مىرسد و بعد نوبت فانوسبانهاى آمریکاى شمالى بود.

زمین مثل گلوله کروی شکل نیست و از یک طرف اندکی فرورفته و از طرف دیگر برآمده است.قطر زمین که قطبین آن را به هم وصل می کند 7899 مایل است.ستاره شناسان به جای کروی نامیدن زمین ،آن را «شبه کروی پهن» می گویند. فضانوردان كه پا به سطح ماه نهادند، از سنگهاي آن نمونهبرداري كردند، عكس گرفتند و گلف بازي كردند تا نشان دهند نيروي جاذبه ماه يك ششم نيروی جاذبه زمين است. فضاپیمای وویجر در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ به زحل رسید و سه ماه آن به نامهای اطلس، پرومتئوس و پاندورا را کشف کرد. سه روز بعد «زهره نشین» دیگری از فضاپیمای ونرا ۱۰ در ۲۲۰۰ کیلومتری محل فرود زهره نشین ونرا ۹ در سطح زهره نشست و این بار به مدت 65 دقیقه اطلاعات جمع آوری کرد.

تو، اخترکت آنقدر کوچولوست که با سه تا شلنگ برداشتن مىتوانى یک بار دور بزنیش. است. این رقمها آنقدر زیاد هستند که حتی عمرمان به شمارش این اجرام آسمانی هم قد نخواهد داد. ماه ستاره است یا سیاره؟ نیل آرمسترانگ، رهبر آپولو یازده این عکس را با یک دوربین ۷۰ میلی متری مختص سطح ماه گرفت. و همیشه با وضوح کامل سخن بگویید. یک روز کامل در کیوان برابر ۱۰ ساعت و ۳۹ دقیقه در زمین میباشد و بر خلاف آن یک سال آن برابر ۲۹٫۵ برابر سال زمینی میباشد.

اولین گواه وجود اختلاف روز مقدس در میان یهودیان و مسلمانان در متون مذهبی آن دو دیده میشود. برخی محققان معتقدند که این مکان احتمالاً جزو معدود مکانهای منظومه شمسی است که ممکن است در آن حیات، حتی در مقیاس میکروسکوپی وجود داشته باشد. در ضمن میان دو واژۀ «سُفت» و «نسُفته» هم جناس شبهِ اشتقاقِ زیبایی برقرار شده است. باقى روز را فرصت داشتم که استراحت کنم و باقى شب را هم مىتوانستم بگیرم بخوابم… پس هر وقت خواستى استراحت کنى شروع مىکنى به راهرفتن… شهریار کوچولو در دل گفت: “گل من فانى است و جلو دنیا براى دفاع از خودش جز چهارتا خار هیچى ندارد، و آن وقت مرا بگو که او را توى اخترکم تک و تنها رها کردهام!

شواهد زیادی در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمدهاست. آخر خیلى کوچک است. اخترکتان خیلى قشنگ است. گفته میشود که یکی از اولین انسانهای دلو به دست (زئوس) خدای یونانیان در اساطیر بوده است. شهریار کوچولو گفت: -پس من یک بابایى را مىشناسم که کاشف هجوى از آب در مىآید. شهریار کوچولو همینجورى سلام کرد. شهریار کوچولو تو حرف او دوید و گفت: -اما آتشفشانهاى خاموش مىتوانند از نو بیدار بشوند. مگنتوسفر ممکن است از خود سیاره بسیار بزرگتر باشد.

مولکول جدید نسبتا سنگین است و وقتی در دام جاذبهی سیاره گرفتار شود به سمت پائین سقوط میکند. بلکه پژوهش جدید نشان میدهد دماهای سمت شب به اندازهی کافی پائین هستند تا ابرها از فلزاتی که قبلا در جو WASP-۱۲۱ b شناسایی شدهاند، تشکیل شوند. از خود کاشف مىخواهند دلیل بیاورد. این سیارات خارجی که اخیراً کشف شده است، تنها شخصی است که در منطقه قابل سکونت ستاره خود قرار دارد. اگر با دیدن شاهد و مدرک به صحت چیزی پی ببرند و متقاعد شوند، به سرعت به اشتباهات خود معترف میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید