سیاره مشتری – به زبان ساده :: مطالب درسی

در این کتاب، تنها جایی که نشانهای از تنش و بحران میبینیم جایی در اوایل داستان است که «تنتن» خوابش برده و ناگهان وحشتزده دوستش «چانگ» را صدا میزند. اوایل دهه ۱۹۷۰ م یک سال را در نپاهشگاه ساکرامنتو در آمریکا گذراندم. ابرهای آشکارِ اورانوس که به رنگِ سبز و آبیِ کمرنگ میباشند سراسر این سیاره را پوشاندهاند. «اما توماس» (Emma Thomas) دانشجوی دکترای نجوم دانشگاه لستر دربارهی موقعیت شفقهای اورانوس گفت: «شفق قطبی شمالی در حقیقت از نیمکرهی شمالی به سمت خط استوا امتداد مییابد و حتی تا نیمکرهی جنوبی پیش میرود.

بااینحال خوانشهای پیشپاافتاده از این ادعا دربارهی «عدالت» بهآسانی با دیگر کاربردهای این واژه خلط میشوند؛ بهخصوص در آن گزارههایی که بیانگر ادعایی پرمفهوم و مناقشهآمیزند. یافته ها حاکی از آن است، حدود نیمی از جمعیت انسان ها در شهرها سکونت دارند و شیوع بیماری های ویروسی در این مکان های بسیار گسترده تر خواهد بود. ساده ترین راه برای فهمیدن منشا اصلی این شهاب سنگ ها، آزمایش روی ترکیب موادی است که در این شهاب سنگ ها وجود دارد. به گونه ای که می تواند میلیون ها دلار به ثروت تمامی مردمان روی زمین اضافه کند. طی 500 میلیون سال بعد از تشکیل پوسته ، بمباران شدید شهاب سنگها باعث شکستگی ، تغییر شکل و ذوب مجدد پوسته شد.

لکه سرخ و بزرگ مشتری، بیضوی چرخانی از ابر است که دو برابر زمین بوده و بیش از 300 سال است که در این سیاره غول پیکر مشاهده میشود. نخست اینکه دانشمند برجستهای است و تجربههای کاری، پژوهشی و آموزشی او پر از نکات خوبی برای جامعه دانشی ایران است. به سال ۲۰۱۸ هم من کتابی را با نام پردهبرداری از کهکشانها در انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ کردم که «حسن فتاحی» در صفحه علم روزنامه «شرق» در ایران معرفیاش کرد؛ در واقع ادامه راه «سندیج» بود.

از انقلابهای دانشی که در زمان درسخواندن شما در جهان اخترشناسی رخ داد؛ همچنین از درسهایی که با اخترشناسان نامور گذراندید، برایمان بگویید؟ برای ما درباره ژیرندگی دانشی (فعالیت علمی) خودتان در بازه درسخواندن کارشناسی، کارشناسیارشد و دوره دکترای خودتان بگویید. البته در این دوره با تلاشهای ردریگویز یا مثلا در نسخه آخر Final Destination شاهد تجربههایی در فیلمسازی زنده سه بعدی بودهایم. نهچندان پرسون، اما با ما نزدیک به نیمقرن فاصله سنی دارد؛ نیمقرنی که اقیانوسی از تجربه است، آنهم تجربههایی که به کار بسیاری از جویندگان راه دانش میآید؛ مستقل از کشور و قوم و نژاد.

برای کار پژوهشی تکمیلیام چندین دوره آموزشی را در ترابرد تابش، جو ستارهای و اخترشناسی کهکشانی و میان-کهکشانی گذراندم. در آن دوره هیچ دوره درسی رسمی اخترشناسی برای دوره کارشناسی وجود نداشت، اما چندین کتاب و مجله همچون آسمان و تلسکوپ در دسترسم بود. من به مدرسه دوره متوسطه که نامش لیسه بود، رفتم و در آنجا به منابع دانشی بیشتری دسترسی داشتم؛ اما همزمان در معرض سبک آموزشی کلاسیک با تأکید بر زبان لاتین و علوم انسانی بودم. مشابه بقیه قصه را شما میتوانید در دهها وسترن کلاسیک بازشناسایی کنید (که برای اختصار از ذکر اسامی اجتناب میکنم): رقابت دو مرد سرسخت بر سر دختر اصلی، تلاش قهرمان قصه برای اثبات خود به کسانی که باورش ندارند که خصوصا در دو مورد سواری بر موجودی شبیه اسب و سواری بر پرندهای که مرکب هر جنگجویی است خود را نشان میدهد و با سواری بر پرنده عظیم به اوج میرسد.

انتزاعی در این دریافت، دقیقاً در مقابل معنای مورد نظر لویس از امور انضمامی که آنها را موجودیتهای مکانی-زمانی میداند قرار دارد، ولی مشکل اصلی آن در عدم تطبیق با معنای مورد نظر پلنتینگا است. ناسا برای کمک به شناسایی بهتر این قمر، فضاپیمای روباتیک کاسینی را دوهفته پیش به فضا فرستاد که در حال حاضر در مدار سیاره زحل قرار دارد. این بازی عناصر روانشناسی بسیاری داشته و بازیکن را در سال ۱۹۴۴ قرار میدهد.

نشان دادم پدیده فوران زمانی رخ میدهد که تکه فشردهای از قطبایی مغناطیسی در منطقهای که قطب مغناطیسی مخالف حاکم است، ادغام شود. اکتشافات اخیر ما را به سمت ایجاد تعریفی جدید سوق میدهد که میتوانیم با استفاده از اطلاعات علمی موجود آن را به صورت زیر تعریف کنیم. مریخ نورد پس از ماهها سفر در پایین دهانه گیل، شواهد بیشتری برای تاریخ “خام” مریخ یافته است. رابرت جاسترو متخصص فیزیک نجومی، که خود را منکر وجود خدا معرفی می کند، می گوید، “اساس هر چیزی که در جهان اتفاق می افتد در آن لحظه نخستین بنیان نهاده شده است؛ هر ستاره، هر گیاه و هر مخلوق زنده ای در جهان در نتیجه وقایعی که در لحظه انفجار کیهانی اتفاق افتاده بوجود آمده است…

با گذشت زمان هدف من برای دانشمند شدن روشنتر شد و اخترشناسی بیش از هر چیز دیگری مرا شیفته خودش کرد. به هر روی ما تلفظ درست آن را در این گفتگو برگزیدهایم. موضوع : مطالب عمومی 30/9/1390 – 21:12:11 نظرات لینک ثابت چند واقعيت جالب در مورد سياره زمين sayare 1. صفحات هموار زميني، اين سياره را محل مناسبي ساخته زمين يگانه سياره داراي صفحه هموار در منظومه شمسي است.

حیوانات : رنگ قرمز اولین رنگی است که به وسیله آب دریا جذب میشود و به این دلیل بسیاری از ماهیها و بیمهرگان دریایی قرمز رنگ در محل زندگی خود سیاه دیده میشوند.زمانی که دربارهٔ رنگآمیزی حیوانات صحبت میشود قرمز معمولاً به رنگهای بین قهوهای و قرمز اطلاق میشود.در این حالت ممکن از این رنگ برای شرح رنگ پوشش گاو یا سگ استفاده شود. زحل ششمین سیاره به نسبت دوری از خورشید است. من از درسهای هفتگی آزمایشگاه بسیار لذت میبردم.

خوشبختانه درسهای دانشهای زاستاری و ریاضیات را آموزگاران درجهیکی ارائه میدادند. آموختههای من در فیزیک و ریاضیات استاندارد و از زیربنای دانشی استواری برخوردار بود. در مارس ۲۰۰۷ شواهد بیشتری از دریاهای هیدروکربنی قطب شمال تایتان به دست آمدند که بزرگترین آن هماندازه با دریای خزر است. نکته عجیب در مورد ونوس این است که این سیاره به آرامی از شرق به غرب میچرخد و جهت چرخش آن در جهت مخالف اکثر سیارات دیگر است. این سیاره نماد ونوس رومی، افرودیت یونانی، ایشتر بینالنهرینی، و آناهید ایرانی بوده است.

در زبان انگلیسی بیشتر ترجیح داده می شود که از ‘ ‘ استفاده شود ولی در زبان امریکایی ترجیح براین است که “ “ استفاده شود. این رودخانه اسیدی، با PH بین ۱٫۷ تا ۲٫۵ فلزات سنگین زیادی را در خود جای داده است. با فرود کنجکاوی بر روی مریخ هنوز هم این پرسش مطرح است که چرا سطح این سیاره قرمز رنگ است. او ادعا کرده برای ساختن یک شهر پایدار روی سطح مریخ به هزار موشک «استارشیپ» نیاز است که هزینه پرتاب هرکدام برای حمل بار، زیرساختها و خدمه حداقل دو میلیون دلار خواهد بود. با توجه به این موارد میتوان فهمید که در مریخ گذشته زندگی و زیستن وجود دارد و ما به دنبال پیدا کردن اطلاعات بیشتری راجع به این سیاره هستیم و با همهی اینها و پروژههای مختلفی که از دیگر سیارهها داریم ولی مریخ سیاره مورد علاقه من برای تحقیق است.

دومین مرحله از مراحل هفتگانه ای که شازده کوچولو پشت سر گذاشته است ، مرحله ی دیدار با مرد خودپسند است. بادهای ستارگان پرجرم چشمگیر بودند؛ زیرا نامستقیم به این معنا بود که ستارگان بخش هنگفتی از جرم خود را از دست میدهند و در عمر کوتاه خود فرگشتشان بهشدت دستخوش تغییرات میشود. این پدیده شگفتانگیز بهتازگی توسط اخترشناسانی کشف شده بود که با بینابنمایی فرابنفش چندین ستاره پرجرم درخشان، با استفاده از موشک اکتشافات تغییرات جوی کار میکردند. نزدینانه (تقریبا) همهچیز را باید خودم مییافتم که کار آسانی هم نبود. اگرچه به همهچیز اشتیاق داشتم، تمام کتابهای اخترشناسی را که میتوانستم بخوانم، خواندم.

کارشناسی فیزیک را به سال ۱۹۶۹ م در دانشگاه مونترآل تمام کردم. من به فیزیک خورشید علاقهمند شدم؛ زیرا بادهای خورشیدی بهخوبی مشاهدهپذیر و فهمپذیر بودند و ممکن بود سرنخهایی از بادهای ستارگان پرجرم بدهند. آن برنامه را با جدیت دنبال میکردم و پاسخ بسیاری از پرسشهایم را فهمیده بودم. حشرات و قارچها را جمعآوری میکردم. یک گروه پژوهشی متشکل از ستارهشناسان، برای مشاهده دقیق اورانوس، راه جدیدی برای استفاده از تلسکوپ “جمنای”(Gemini) یافتهاند.این گروه پژوهشی که “پاتریک ایروین”(Patrick Irwin)، فیزیکدان سیارهای “دانشگاه آکسفورد”(University of Oxford) انگلستان، سرپرستی آن را بر عهده دارد، از این تلسکوپ هشت متری برای تحلیل طیفبینی دقیق ابرها استفاده کرد.

بیشترین فاصله آن از خورشید تقریبا ۹۷واحد نجومی است. در جایی که خورشید وجود حضرت آدم (ع)، خلیفة خدا، در نتیجة یک نافرمانی به ظاهر کوچک دچار گرفتگی میشود، تکلیف فرزندان ضعیف او با وجود گناهان و نافرمانیهای بزرگ معلوم است. مدار آن از دیگر اجرام آسمانی کوچک جدا باشد. مادر و خواهر کوچک ترم. اگر بپذیریم که ایرانیبودن به نژاد و جغرافیا بسته نیست و هرکس شناخت ژرف و مهر تمدن کهن ایران را داشته باشد، ایرانی است، پروفسور بازنشسته دانشگاه لاوال، «ژان رُنه روآ» را میتوانیم با فخر و مباهات ایرانی بنامیم.

دیدگاهتان را بنویسید