سیاره های درونی و بیرونی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟

کاری که او نسبت به گل خویش کرد و باعث جدایی او شد. با جهان خارج، ذهن خودِ فرد نسبت به محتوایشان دسترسی معرفتی کامل ندارد (Davidson, 1987, p. اگرچه فیزیکالیسم، با کنارگذاشتن شیء ذهنی، دسترسی معرفتیِ منحصربهفرد به آن را نیز کنار میگذارد ولی این را نباید (و نمیتوان) دلیلی برای نادیدهگرفتن خطاناپذیری فرد در آگاهی از خودش بهشمار آورد. با آنکه در گرمایش عمومی سطح زمین عوامل بسیاری از جمله طوفانهای خورشیدی فعالیت آتش فشانها، پدیده ال نینو و سایر عوامل شناخته شده و ناشناخته ممکن است اثر داشته باشد ولی نوک پیکان هدف اغلب پژوهندگان بسمت گازهای گلخانهای نشانه رفته است و این گازها را علت اصلی ایجاد گرمایش نگران کننده جهانی میدانند.

هنرمند مسلمان ایرانی است و به قول اپهام پوپ ایران­شناس آمریکایی، «هنر ایران مبتنی بر تزئین است» در رصد آثار فلزی دوره­ سلجوقی به­عنوان شاخص­ترین آثار فلزی ادوار اسلامی ایران، انواع تزئینات همچون جانوری(تزئینات انسانی، حیوانی و نقش پرندگان)، گیاهی، هندسی و کتیبه­ای یا خط­نگاره را، شاهد هستیم. به­طور کلی می­توان ویژگی­های فلزکاری دوره سلجوقی را چنین بیان کرد: الف – کانون درخشان فلزکاری این دوره شهرهای ایالت خراسان بوده است که بسیاری از آثار رقم­دار و با امضاء، گویای آن است.

در دوران با شکوه سلجوقی که یکی از دوره­های درخشان تمدن اسلامی در ایران به­شمار می­رود، همه علوم جامع و به­ویژه نجوم، ادبیات، هنر و اقسام آن به­خصوص هنر فلزکاری به­اوج خود رسید. دغدغه­هایی که به بخشی از نیازهای علمی و اعتقادی انسان به ویژه در دوران اسلامی که انجام امور و فرایض­دینی از واجبات یک­مسلمان به­شمار می­رفته است. آبریز از دوازده نوار عمودی یا شیار تشکیل شده­است که هر­یک از آن­ها مفاهیم و اشکال صور­فلکی و برج­های دوازده­گانه منطقه­البروج را در خود جا داده است.

بدنه­آبریز به دوازده نوار(شیار) عمودی منظم و مساوی تقسیم و هر نوار از سه­زمینه یا فضا تشکیل شده­است. در وسط فضای میانی ترنجی حک شده و هر کدام از این ترنج­ها یکی از مفاهیم برج­های دوازده­گانه و صور­فلکی را در بر می­گیرد و محیط­ پیرامون ترنج­ها را، پیچک­های اسلیمی مرصع­کاری شده احاطه کردهاند و فضای پایین و انتهایی نوار همانند نوار بالایی، تزئینات اشکال و صورت­های انسانی چسبیده به­انتهای ساق­ها و الف­ها را نشان می­دهد.

فضای بالایی که متشکل از تزئین انسانی و کتیبه­ای است، به این­ترتیب که اشکال و صورت­های انسانی در انتهای حروفی همچون “الف” نقش­و­نگار شده است. همچنین فضای بین بدنه و گردن­آبریز که به­صورت ترنج دایره­ای می­باشد، از تزئینات جانوری(انسانی)، گیاهی و نوشتاری برخوردار است. آن است که در آن برج سرطان جای جدی قرار دارد و جدی به جای سرطان و باقی برج­ها نیز به همین ترتیب است. اسطرلاب، از مهم­ترین ابزارهای ­نجومی در علم نجوم است و کاربردهای متنوع بسیاری با خود دارد.

دمای سطح آن بیش از 6000 درجه سانتیگراد با دمای داخلی 20000000 درجه سانتیگراد است. در دو­طرف گردن، دو شیر به­صورت هجومی بر روی سطح گردن به­طور برجسته الحاق و اضافه شده و پیرامون آن­ها را، تزئینات گیاهی(اسلیمی­و گیاهی) و تزئینات کتیبه­ای و نوشتاری با خط نسخ فرا گرفته است. از آنجا که زهره غالباً از هر جسم دیگری در آسمان روشنتر است، گزارشهای بسیاری دریافت شده که افراد تصور کردهاند یک UFO است. افزون بر محل قرار گیری سیارات درونی و بیرونی ، تفاوت های دیگری نیز میان آنها وجود دارد.

در نتیجه ، چرخش بیشتر از هر سیاره دیگری در منظومه شمسی به دور محور خود طول می کشد و این کار را در خلاف جهت همه بجز اورانوس انجام می دهد . در طول روز ، یک توپ عظیم ستاره با درخشش ضعیف بر روی این سیاره آویزان است و منظره را با رنگ قرمز نارنجی و تاریک نقاشی می کند. الگوریتم پیشنهادی برمبنای چارچوب کاری کنترل ساختارمتغیر شکل گرفته و نیاز به ژاکوبینگیری و ایجاد اندازهگیریهای مصنوعی را به کمک جایگزینی خطیسازی تحلیلی با خطیسازی آماری و تئوری معکوس تعمیمیافته ماتریس برطرف نموده است. این اهداف اغلب حاصل شد چون تعداد بی­شماری از ظروف فلزی و مخصوصا آن­هایی که در مراکز خراسان تولید می­شد دارای تاریخ و امضاء و یا امضاهای ریخته­گران، گراوور­سازان و کارورزان چیره­دست این آثار بود».(کاتلی و هامبی،1376، 38) در تایید این مطلب دکترمحمد حسن می­نویسد:« صنعت فلزکاری در عصر سلجوقی به­شکوفایی رسید و در میان سرزمین­های­سلجوقی که در این عرصه برجسته بودند، استان­خراسان در پیشاپیش همه قرار دارد؛ شاید از آن رو که این استان به روزگار فرمانروایی سامانی(261-389 هـ- 847-999م) مرکز بزرگ تولید ساخته­ها و ظروف­برنزی و تزئین آن­ها با نقش­های قدیم ایران به­سبک ساسانی بوده­است».(محمد حسن،1377، 25) هنر فلزکاری در این دوره و همانند دیگر هنرها راه کمال را پیمود و در زمینه­های شکل آثار و تزئینات موجود بر روی آن­ها به­مرحله­شکوفایی رسید.

از آثار مولوی برمیآید که وی با وجود آشنایی کاملی که با اسطرلاب و شیوههای کاربرد آن داشته، نسبت به حقیقت و قابل اعتماد بودن احکامی که بر پایة آن توسط منجمان بیان میشد، کاملاً بیاعتقاد بود، اما در عین حال در منظومة فکری خویش، از اندیشههایی از این دست برای بیان اندیشههای عرفانی خویش نهایت بهرهبرداری را نمود. دعوت وی به کسب لذتی برتر از لذتهای شناخته شده، از ابیات زیر کاملاً بر میآید، بخصوص اگر این ابیات را با توجه به زمینة کاربردیشان در متن مثنوی در نظر بگیریم. بیشتر سطح با آب پوشیده شده است، در حالی که بقیه توسط قاره ها اشغال شده است.

کوه آواتار در چین (به معنی “ستون آسمانی جنوبی”) در یکی از استان ها – هونان واقع شده است. تزئینات و نقوشی که به­طور موشکافانه و زیرکانه برسطوح اشیاء فلزی نقش بسته­اند، حامل پیام­های ظریفی هستند.«کاربرد آگاهانه نقوش و نقشمایه­ها به منظور پیراستن و مزین ساختن سطوح آثار فلزی در جهت تاثیرات عمیق­ زیبایی­شناسانه در طرح­ها می­باشد».(Soucek, encyclopedia, iranica) تزئین در آثار هنری و به­ویژه در هنر دوران اسلامی، یکی از مهم­ترین وجوه و ممیزات در حوزه هنر و معماری دوران اسلامی است. به­ویژه بر روی آثار فلزی و از جمله بر روی ابریق(آبریز)­های این دوره که از جنس برنج و به­شیوه ریخته­گری و قالب­گیری تولید می­شدند.

اگر به انتشار گازهای گلخانهای به خصوص گاز کربنیک همچنان ادامه دهیم انتظار میرود که میانگین دمای زمین تا سال ۲۰۳۰، ۱ تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش یابد به طوری که تغیرات نواحی قطبی به طور عمدهای بیش از این خواهد بود و پس از ذوب شدن یخهای قطبی و افزایش سطح آب اقیانوسها، مناطق ساحلی و زمینهای کشاورزی زیادی زیر آب فرو روند. تنوع مطالب مولانا در این خصوص به قدری جذاب است که پرداختن به آنها را در مقالهای دیگر ضروری میسازد. تنوع چهرة آفتاب در مثنوی تا حدی است که میتواند موضوع تحقیقی جداگانه قرار گیرد؛ از این رو، در گفتار حاضر از آن صرف نظر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید