شکاف کاسینی ۴۷۰۰ کیلومتر پهنا دارد

این سیاره که به نام پروکسیما قنطورس b شناخته میشود، تنها 7 میلیون کیلومتر فاصله دارد (معادل 5 درصد فاصله زمین تا خورشید). قطر آن تقریباً ۱۲۰۰۰۰ کیلومتر اسـت که حدود ۵/۹برابر قطر زمین است. شعاع ستاره پروکسیما در حدود 0.14 شعاع خورشید و جرم آن در حدود 0.12 جرم خورشید ما تخمین زدهشده است. اندازهگیری فاصله آن مشخص کرد که این ستاره همسایه دیواربهدیوار ستارهای خورشید است. پروکسیما نزدیکترین ستاره به خورشید ما است. شهریار کوچولو گفت: -این کتاب به این کلفتى چى است؟ این روند ده بار تکرار می شود.

بااینوجود بار دیگر ما در همسایگی خود، آنهم در همسایگی دیواربهدیوار خود دنیایی تازه پیداکردهایم. ۸- یک سال کیهانی زمانی است که خورشید یک بار به دور کهکشان میچرخد ودر حدود ۲۲۵ میلیون سال است. سن سیاره زمین حدود ۴.۵ میلیارد سال ارزیابی شده است و از هسته ای آهنی سود می برد. بر اساس نظریه برندن عوامل درونی نظیر ارزشها، باور ها و رفتارهای فرد و عوامل بیرونی نظیر ارتباطات فرد با افراد جامعه نظیر والدین، مدرسه و گروه همسالان هر دو بر شکل گیری عزت نفس فرد تاثیر می گذارد.

گروهی از دانشمندان به سرپرستیِ دکتر گریس آگوستین (Grace Augustine) پروژه آواتار را تحقق بخشیده اند تا بوسیله آن به درون دنیای بومی ها راه یابند. به همین دلیل هم گروهی از محققان تصمیم گرفتند کمپینی برای بررسی احتمال وجود یک سیاره فراخورشیدی در اطراف این ستاره به راه بیندازند. به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا از اسپیس،اعضای تیم ماموریت جونو در یک پست تصاویری از یک دهانه بزرگ بر روی قمر گانیمد و تصویری از سیاره مشتری منتشر کردند.

سیارات در مرتبه تهاجمی تکان خوردند: تیر ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون و پلوتون. آن را در موقعیتی قابل مقایسه با خواهر دوقلوی زمین، سیاره زهره قرار می دهد. تریتون ، قمر نپتون ، تنها قمر بزرگ منظومه شمسی است که ساعتگرد می چرخد . گرانیت نمونه خیره کنندهای از توانایی طبیعت در خلق هنری است که فراتر از تواناییهای انسان است. این محققان در فاصله نیمه ژانویه تا آوریل 2016 با کمک طیف نگار HARPS و تلسکوپ 3.6 متری لاسیلا در شیلی متعلق به مجموعه رصدخانه جنوبی اروپا این ستاره را زیر نظر گرفتند.

اصطلاح سیاره در طول تاریخ خود تکامل یافته است، از انوار الهی دوران باستان تا اشیاء زمینی عصر علمی این مفهوم گسترش یافته و نه تنها در منظومه شمسی بلکه در صدها منظومه فراخورشیدی دیگر نیز گنجانده شده است. در مجموع باید گفت گرافیک بازی نسبت به زمان انتشار آن یک گرافیک فانتزی عالی محسوب میشود و شاهد یکی از چشمنوازترین دنیاها در بازیهای کامپیوتری از لحاظ زیبایی و رنگپردازی هستیم و علاوه بر طراحی هنری زیبای بازی در بخش فنی نیز Borderlands موفق و قابل قبول عمل میکند و جای گله و شکایت خاصی را باقی نمیگذارد. آژانس فضایی اروپا در توضیح نوشت که این تصویر باعث شده همسایه زمین «مانند پاشیدن پودر قند روی یک کیک مخملی قرمز رنگ» به نظر برسد.

آژانس فضایی هند ماموریتی با نام شوکرایان ۱ را در دست بررسی دارد. در سال ۲۰۱۶، محققان وجود احتمالی سیاره نهم را پیشنهاد کردند، که اکنون به آن لقب «سیاره نهم» یا سیاره ایکس داده میشود. نزدیکی فاصله این ستاره با ما شاید یکی از دلایلی باشد که ایده وجود سیارهای فراخورشیدی در اطراف آن را فوقالعاده جذاب میکند بههرحال اگر روزی سفرهای میان ستارهای ممکن شود نزدیکترین همسایهها شاید بهترین مقصد باشند و حتی پیش از آن با رشد فناوریهای رصدی روی زمین شانس بررسی دقیق سیارههایی در این فاصله بالاتر از سیارههای بسیار دوردست است.

نیتروژن منجمد در سطح سیاره کوتوله پلوتون دیده میشود و به همین خاطر، این ایده مطرح شده که شاید اوامواموا هم از چنین جرم آسمانی جدا شده و در نهایت، با دور شدن از منظومه اصلی خود و ورود به فضای بین سیارهای، پا به منظومه شمسی ما گذاشته است. همین نیروی بین اتمی و مولکولی است که شکل اجرام را تعیین میکند. تحلیلهای صورت گرفته نشان داده است که حداقل در گرمترین بخشهای این سیاره آب میتواند بهصورت مایع وجود داشته باشد. خبر کشف سیاره فراخورشیدی تازه شاید دیگر بهتنهایی چندان موج هیجانی را ایجاد کند که امروز اعلام خبر کشف سیاره فراخورشیدی تازهای به وجود آورد.

شاید به مناسبت همین سالگرد؟ به آسمان شب نگاه کنید، به دشت پرستاره شب. به آسمان شب، این دشت پرستاره نگاه کنید. از سده چهارم هجری علمای شیعه با نگارش و تدوین چهار کتاب مهم حدیث گام بسیار ارزندهای در تکامل این دانش برداشتند. در علوم پایه نهم راجع به این سیاره توضیحات مختصری داده شده است. اوره يك ماده سمي است و اگر در بدن بماند ما را مسموم مي كند.

مشابه این پدیده را قبلا در اطراف تیتان (قمر زحل) دیدهایم، که به احتمال … جرم این سیاره در حدود 1.3 برابر جرم زمین ما است و هر 11.2 ساعت یکبار ستاره مادر خود را دور میزند. این رده از ستارههای رشته اصلی که معمولاً جرم و ابعاد کوچکتری دارند – و به همین دلیل هم کوتوله نامیده میشوند – جرمی در حدود 0.075 تا 0.5 برابر جرم خورشید ما دارند و دمای سطحی آنها کمتر از 4 هزار درجه است. جهان اسرارآمیز ، ملقب به سیاره نهم ، حدود 10 برابر بزرگتر از زمین است ، تصور می شود که گازی است و شبیه اورانوس یا نپتون است.

بشر همواره تصور میکرده است که مریخ میتواند خانه دوم او باشد به همین لحاظ کاوشگرهای بسیاری را برای مطالعه و تحقیقات به سیاره سرخ یا همان مریخ فرستاده است. اگرچه امکان وجود آب مایع الزاماً به این معنی نیست که در این سیاره آب مایع وجود دارد و از آن گذشته حتی وجود آب مایع الزاماً به معنی وجود حیات نیست اما تصور اینکه نزدیکترین سیاره فراخورشیدی به زمین نهتنها سیارهای سنگی است که امکان میزبانی آب مایع را دارد بهخودیخود شگفتانگیز و خیرهکننده است. خبر نهتنها فرضیه مرتبط به سال 2003 را تائید میکرد که نزدیکترین ستاره به خورشید ما میزبان سیارهای فراخورشیدی است که با تحلیل دقیقتر نشان داد این سیاره سنگی احتمالا در منطقه کمربند حیات قرار دارد و ممکن است میزبان آب مایع بر روی خود باشد.

این ستاره که احتمالا یکی از مؤلفههای سیستم آلفا قنطورس است را از آسمان زمین نمیتوان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد اما مکان آن را میتوانید با کمک آلفا قنطورس پیدا کنید. بدون دید قوی هابل نمی توانست چنین عکس های مفیدی را از مکان های بی همتا بگیرد. دمای بالای روی سطح ناهید باعث میشود که در مدت زمان کوتاهی قطعههای الکترونیکی که در فضاپیما به کار رفته بیش از حد گرم شده و آتش بگیرد یا ذوب شود. یکی از تفاوتهای جدی موجود روی این سیاره به دریافت بالای تابشهای ماوراءبنفش و پرتوهای ایکس بازمیگردد که شرایط آن را بهطور کامل با زمین متفاوت میکند.

البته به دلیل شرایط ویژه پروکسیما احتمالا این سیاره تاریخ بسیار متفاوتی با زمین را طی کرده است. بر اساس فرضیه گایا، موجودات و محیط آنها دو عنصر جداگانه درنظرگرفته میشود؛ یا به عبارتی محیط و موجودات دو بخش اصلی یک سیستم میباشد؛ تداخل در یک عنصر روی دیگری اثر گذاشته و این بهنوبهی خود روی تغییر اصلی تأثیر میگذارد و این بازخورد میتواند موجب ارتقاء و یا دور شدن شرایط اولیه گردد؛ بنابراین نظریه گایا معتقد است، موجودات کرهی زمین و محیط سطحی آنیک سیستم خود تعدیل به وجود آورده که زندگی روی آن را ممکن میسازد (جیمزلاولاک،1983). صفحة مدار ماه بسیار نزدیک به صفحهی دایرهالبروج، یعنی مسیر ظاهری خورشید بر کرهی آسمان است و با آن زاویة 5 درجه میسازد.

توسعه نجوم فعلی دائما در حال گسترش دانش در مورد بودوف و اشیاء موجود برای پیام به Vsesvit است. هر یک از ستارههایی که بر فراز سر خویش میبینیم -و بسیاری از آنهایی ه آنقدر از ما دور هستند که نمیتوان آنها را بدون مدد گرفتن از ابزارهای رصدی به دام انداخت، شاید میزبان دنیاهایی استثنایی در اطراف خود باشند. این کوتولههای قرمز حداقل در همسایگی خورشید اکثریت جمعیت ستارهای را تشکیل میدهند اما به دلیل نورانیت کمتری که دارند و همچنین با توجه به فواصل میان ستارهای با چشم مسلح نمیتوان آنها را به دام انداخت.

دادهها نشان میدهد که کربن و هیدروژن تحت فشار شدید گرما و فشار در اعماق جو این سیارات فشرده میشوند و الماس را تشکیل میدهند، سپس به سمت پایین فرو میروند و در نهایت در اطراف هسته این سیاره قرار میگیرند. اجرامی با چنین مواد آلی دارای یخ زیادی در سطح هستند و به همین علت نیز دانشمندان بر این باورند که این اجرام باید در محیطی بسیار سرد تشکیل شده باشند و تابش خورشید روی یخها موجب بوجود آمدن مواد آلی پیچیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید