معرفی جدید ترین بازی سبک بقا برای کامپیوتر ( لیست کامل )

در سمت مقابل، مغناطیسسپهر دست کم تا فاصلهی 750 میلیون کیلومتری کشیده شده است، یعنی تا پشت مدار زحل. بین A و B یک فاصلهی 3000 کیلومتری وجود دارد که به شکاف کاسینی شناخته میشود. زحل به داشتن حلقه هایی از قطعات کوچک یخ و گرد و غبار در اطراف آن مشهور است. از سطح این سیاره می توان اصلی ترین ستاره درخشان HD 188753 A را مشاهده کرد که منبع قدرت زیادی از نور و گرما است و همچنین کوتوله نارنجی بسیار روشن HD 188753 B و کوتوله قرمز تیره HD 188753 C. این سیاره متعلق به گروه غول های گازی است و انقلابی در اطراف خود دارد.

آنچه از فضاپیمای گالیله بهدست آمد نشان میداد که فراوانی هلیوم بسیار بیشتر از مقدار برآورد شده بود؛ و این یعنی اینکه پدیدهی تفریق در مورد هلیوم چندان قابل توجه نبود. در سال 1995، زمانی که فضاپیمای گالیله، کاوشگر خود را به درون جو مشتری رها کرد، یک سری مشاهداتِ در محل بهدست آمد. اتمهای هلیوم بهتدریج به درون سیاره فرو میروند و انرژی پتانسیل آزاد شده بهصورت یک تابش گرمایی تابیده میشود. با وجود این، چند فرایند متأخرتر وجود داشته است، چرا که بیشتر دهانههای کوچک محو شدهاند و دهانههای قدیمی فرو ریختهاند.

بیش از دوهزار و ستارهشناس حرفهای دنیا پلوتون را در زمره اجرام آسمانی شمرده و آن را سیاره کوچک از نوع “کوتولههای یخی” تعریف کردهاند. اگر تمام ذرات حلقهها دور هم جمع میشدند، یک توپ یخی را بهقطر 600Km میساختند. اگر از بالای ابرهای زحل به حلقهها نگاه کنید حلقهها بیشتر سفید به نظر میرسند و جالب اینکه هر حلقه با سرعت متفاوتی به دور سیاره زحل میچرخد. دراين هنگام جزر و مد در حداقل و به جزر و مدهاي خفيف يا كهكشند موسوم است. نخستین مفهومی که می خواهیم بدان اشاره کینم ، مفهوم ادبیات تطبیقی و یا ادبیات جهان است.

دمای سحابی نخستین در فاصلهی زحل بهقدری پایین بود که اجسامی از یخ خالص میتوانستند تشکیل شده، باقی بمانند. این لکه را نخستین بار جیووانی کاسینی (Giovanni Cassini ) در سال 1655 کشف کرد. حدود 243 روز زميني طول مي كشد تا ناهيد يك بار دور خودش بچرخد. پهنای این لکه 14000Km است و طول آن به 30 تا 40 هزار کیلومتر میرسد. در نتیجه یک سال زحل برابر است با ۲۹ سال زمینی؛ بنابراین فصلها هم طولانیتر میشوند و طول مدت هر فصل زحلی تقریبا هفت سال است. از طرفی روانشناسان معتقدند اولین عددی که نوزاد در ابتدای تکلم یاد می گرد وبه کار می برد همین عدد 7 است .

این نشان میدهد که یک مادهی رسانا زیر سطح اروپا قرار دارد. اما کشف جدید نشان میدهد که سیارات درواقع میتوانند در چنین منظومههای ستارهای شدید شکل بگیرند. از زمان کشف این لکه تا کنون، بارها دیده شده که قطر آن تا سه برابر قطر زمین افزایش یافته است. در مجموع 13 حلقه شناسایی شده است که نُهتای آن در زمان اختفا کشف شد. مکعب فاصله متوسط هر سیاره تا خورشید با مربع زمان یک دور کامل گردش سیاره تناسب مستقیم دارد. این سیاره 82 قمر دارد که بزرگترین آنها تیتان (titan) است. این سیاره کوتوله بخشی از مدار خود را که کمربند کوییپر (Kuiper) نام دارد، در اختیار مجموعه ای از اجرام یخی شبیه به خود گذاشته است.

اینگونه بود که پلوتو و زینا در فهرست سیارههای کوتوله قرار گرفتند و نام آنها شایسته قرارگیری در فهرست سیارات اصلی نبود. حفرههای بزرگتری نیز در منظومه شمسی وجود دارد، اما نسبت به سیارهی مادر، این بزرگترین حفرهی ممکنی است که میتواند وجود داشته باشد (در غیر اینصورت، حفره از خود میماس بزرگتر بود). گانیمد با قطر 5300Km ، بزرگترین قمر در منظومه شمسی است. بنابراین تصویر، «ذهن مانند تئاتری است که در آن، خودِ آگاه فرد در حال تماشای سایههای گذرایی است که برروی یک دیوار به نمایش گذاشته شدهاند. محور چرخش آن نسبت به صفحهی مداری، 27 درجه کج است؛ بنابراین در هر 15 سال، قطب شمال یا جنوب آن بهخوبی مشاهده میشود .

میدان مغناطیسی اورانوس، 60 درجه نسبت به محور چرخش آن کج است. در واقع همه ی ما انسان ها یک حد از احترام و دیده شدن را نیاز داریم که بنا به انتخاب های خودمان در زندگی به این نکته و این اهداف دست پیدا می کنیم. این محدودیت ها شامل حرارت های بالا و گرانش پائین است. آنها با تراش شیشه با ساینده ها به وجود آمده اند بطوری که سطحشان بیشتر از یک هشتصد هزارم در یک اینچ از شکل منحنی انحراف ندارد. هم اکنون سفر شما به مقصد مریخ در حال آغاز شدن است. معرفی بازی : اینبار شما در نقش یک وایکینگ جنگجو و شجاع هستید …

این دو قمر، تقریباً هر چهار سال یک بار، جای خود را عوض میکنند. مشتری دو برابر گرمایی را که از خورشید دریافت میکند، تابش مینماید. سطح بهوسیلهی آب تازهای که قطرهقطره از اقیانوس درونی نشت میکند، تجدید میشود. آیو نزدیکترین قمر گالیلهای به مشتری است؛ اندکی بزرگتر از ماه میباشد، با سطحی پر از کالدرا، که آتشفشانهایی است بدون کوه . آنها بهاندازهی ماه یا حتی سیارهی عطارد هستند.

حلقههای زحل را حتی با یک تلسکوپ کوچک میتوان دید. بهدلیل این چرخش سریع، زحل تخت شده است، چیزی که با یک تلسکوپ کوچک نیز بهراحتی دیده میشود. بهدلیل چرخش سریع، مشتری شکلی غیر کروی دارد و تختشدگی آن 1/15 است. چگالی آن کمتر از آب و تنها 700Kg m-3 است. این قمر، با سپیدایی هندسی کمتر از 0.2، تیره است. قسمت جامد زمین،«سنگکره»است.در مورد مرکز زمین این عقیده وجود دارد که این قسمت از دو فلز نیکل و آهن به حالت نیمه مذاب،تشکیل شده است.قشر خارجی آن لایه ای از سنگهای نرم،شن، ماسه و خاک نرم قسمت عمده از زمین را فراگرفته است.

در این حالت غیرمعمول، هیدروژن ویژگیهای زیادی را از خود بروز میدهد که ویژهی فلزات میباشد. تراکم دهانهها بر روی سطح آن متفاوت است؛ و این نشان میدهد که مناطق مختلف، سن متفاوتی دارند. رنگ مناطق قطبی نزدیک به رنگ کمربندها است. حرکت بهرام بر روی زمین و از تاریکی آغاز شده و به مرحلة روشنایی کیهانی ختم میشود. 90 سال از آن روزها می گذرد و حالا انسان با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری های مرتبط با حوزه فضا سیارک هایی را نشانه رفته که احتمالا در چند سال آینده انبوهی از فلزات گرانبها و عناصر کمیاب را از آنها استخراج و روانه زمین می کند؛ این بار هم مانند «جویندگان طلا» در سکوت و سرمایی مطلق از جنس فضا و البته با این تفاوت که پروژه کاملا جدی است.

سیاره تیر در هر قرن حدود سیزده بار از مقابل خورشید عبور میکند. این بدان معناست که اندازه سیاره تاثیر نسبی بیشتری بر وزن شما روی سطح دارد تا جرم آن. اطلس استار: در این متاورس شما میتوانید ستارگان و جهان احتمالات را کاوش کنید. البته گل سرخ من در نظر یک رهگذر عادی به شما میماند، ولی او به تنهایی از همهی شما سر است. این موضوع جریانهایی را در هیدروژن فلزی پدید میآورد و به تولید میدان مغناطیسی قوی میانجامد. این هسته را لایهای از هیدروژن فلزی مایع احاطه کرده است که در آن، دما به بیش از 10000K و فشار به سه میلیون اتمسفر میرسد.

دیدگاهتان را بنویسید