نزدیکترین سیاره به زمین کلاس چهارم – ❤️ پست روزانه

یکی از دشتهای بزرگ عطارد به نام هامونه تیر نیز نام فارسی این سیاره را بر خود دارد. از آنجایی که مدار استوایی زحل تقریباً همانند زمین در ۲۷ درجهاست، تغییرات زاویه سیاره نسبت به خورشید شبیه به زمین میباشد و در این سیاره نیز همان چهار فصل مشاهده میشود. اورانوس در این میان استثناست زیرا نام آن از یک خدابانوی یونانی گرفتهشدهاست و نه از معادل رومی آن. اوج این اجسام بیش از ۶۰ واحد نجومی و حضیض آنها میان ۳۰ تا ۴۸ واحد نجومی است. برخی از رومیان در پی اعتقادی که احتمالاً از بینالنهرین سرچشمه گرفته و در مصر هلنیستی شکل گرفته، بر این باور بودند که خدایان هفتگانهای که سیارات از روی آنها نامگذاری شدهاند در شیفتهای ساعتی امور روی زمین را مراقبت مینمایند.

البته این سیاره در زمره سیارههای خاکی نمیگنجد. البته فراموش نکنید که این بازی نیز مثل سایر بازی های زبان انگلیسی زمان مشخصی به شما اختصاص داده می شود که شما باید در ظرف همان مدت معین فعل گذشته نامنظم مربوط به کلمه درخواست شده را با استفاده از واژه هایی که در نظر گرفته شده است تعیین کنید. یک نظریه این است که یک سیاره را به عنوان یک جسم طبیعی در فضا تعریف کنیم که به اندازه کافی عظیم است و این موضوع سبب میشود تا جاذبهاش شکل کروی به آن بدهد.

طبق تعریف تمام سیارات جسم سیاره-جرم هستند، اما این واژه بیشتر به اجسامی اشاره دارد که ویژگیهای معمول مورد انتظار در مورد یک سیاره را ندارند. این موضوع سبب میشود که میزان نور دریافت شده توسط هر نیمکره در طول سال سیاره تغییر کند. گفته میشود که فیثاغورث یا پارمنیدس نخستین فردی بود که دریافت ستارهٔ عصر(هسپروس) و ستارهٔ صبح(فسفروس) یکی هستند(آفرودیته که متناظری یونانی برای ونوس رومی است). برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.

تا حد خاصی از جرم، یک جسم ممکن است که شکلی بیقاعده داشته باشد اما در جرمهای فراتر از این حد که به ساختار شیمیایی جسم بستگی دارد، گرانش جسم را به سمت مرکز جرم خود میکشد تا جسم در نهایت به کرهای فروریزد. موضوع حد پایین در جلسه مجمع عمومی اتحادیه بینالمللی اخترشناسی مورد بحث قرارگرفت. اکنون این باور بهوجود آمدهاست که درجه فلزیگی – یک اصطلاح اخترشناسی که میزان فراوانی عناصر شیمیایی با عدد اتمی بزرگتر از ۲ (هلیم) را نشان میدهد – میتواند احتمال سیاره داشتن یک ستاره را تعیین کند.

ب- جملاتی که در این جملات، فاعل اسم خاص است. رنگ زحل زرد است و 96 برابر زمین سنگینتر است در حالی که حجم آن 7/743 بیشتر از زمین است . در آغاز، وقتی نخستین اقمار مشتری و کیوان در قرن هفدهم کشف شدند، واژههای قمر و سیاره به جای یکدیگر بهکار میرفتند، اما در قرن بعدی بیشتر از واژه قمر برای این اجسام استفاده میشد. قطر این قمر به ۳۹۶ کیلومتر میرسد؛ بههمیندلیل، کوچکترین جرم منظومه شمسی با شکل کروی است. زحل یک گلولهٔ گازی غولپیکر است که با وجود حجم زیادش تنها ۹۵ برابر زمین جرم دارد.

مساحت سطح آن حدود ۸۳ برابر بزرگتر از سیاره ما است و جرم زحل حدود ۹۵ برابر بیشتر از زمین است. از این رو هر سیارهای دارای پدیده فصل خواهد بود؛ یعنی تغییرات آبوهوا در طول سال سیاره. او ثابت کرد که کهکشانی که به آن راه شیری میگویند، مرکب از ستارگانی است که منظومه شمسی هم جزئی بسیار کوچک از آن محسوب میشود و همه اجرام این منظومه با یکدیگر در فضا حرکت میکنند. ترکیب جو سیاره کیوان هم شباهت زیادی با جو مشتری دارد. از نظر اون هنوز هم پلوتو باید با عنوان یکی از سیارههای اصلی منظومه شخصی شناخته بشود.

پس از بحث فراوان از طریق رایگیری تصمیم گرفته شد که این اجسام را به جای سیاره در رده سیارههای کوتوله طبقهبندی شوند. این آشکارسازها عکس های کیهانی را به صورت رنگی تولید نمی کنند و عکس ها در مرحله اول سیاه و سفیداند. به این ترتیب که این ذرات با جذب نور خورشید باعث گرمتر شدن اتمسفر مجاورخود میشوند با حرکت این هوای گرم به طرف نواحی سرد و تولید باد های قوی ، ذرات بیشتری از سطح پراکنده میشوند .

این برخورد برانگیزاننده انفجارهای سهمناکی شد که پارهای از آنها قطری بزرگتر از قطر زمین داشتند. اکنون می دانیم که اثرات گرانشی میماس، یکی از اقمار زحل، شکاف ٤٨٠٠ کیلومتری کاسینی را به وجود آورده است. کلمات غیر انگلیسی معمولا خیلی سریع وارد واژگان انگلیسی می شوند. خیلی سرد و پوشیده از یخ هستند. متزگر و همکارانش معتقد هستند که آموزش منظومه شمسی تنها با هشت سیاره بزرگ اصلی تصویر ناقضی را از این فهرست به مردم ارائه میدهد. این در عمل بدین معنی است که تمام سیارات کروی یا کرویمانند هستند.

نفوذ مدل بطلمیوس به اندازهای بود که جایگزین تمام نظریات پیشین شد و به مدت ۱۳ قرن به عنوان کتاب مرجع جامع اخترشناسی در دنیای غرب باقی ماند. حلقه های زحل بزرگترین و درخشانترین حلقهها در بین تمام سیارات منظومه شمسی هستند و گسترهای در حدود ۲۸۲۰۰۰ کیلومتر دارند. حلقه اصلی که حلقه ای باریک و درخشان است به عرض 6400 کیلومتر (3980 مایل). بعداً دو حلقه دیگر کشف شد . برپایه مشاهدات اولیه این گمان بهوجود آمد که از زمین بزرگتر است و به همین سبب به سرعت به عنوان نهمین سیاره به رسمیت شناخته شد. این سیاره به عنوان دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و همچنین دومین غول گازی شناخته میشود.

زمین یکی دارد، بهرام دو قمر دارد و غولهای گازی چندین قمر دارند. سیاره ناهید بدون ماه است و از بسیاری دیدگاه ها چون اندازه، جرم، گرانش و ترکیبات ساختاری به زمین همانندی دارد و به همین دلیل به آن نام خواهرِ زمین را دادهاند. متزگر عنوان کرد که این تعریف که «سیارههای کوتوله مدار خود را از ذرات ریز و درشت پاک نکردهاند» هیچ ربطی به تغییر نام آنها ندارد. به خاطر نزدیکی این سیاره به خورشید اگر در طرف رو به خورشید آن (بخشی که روز است) قرار بگیرید به راحتی در دمای ۴۶۵ سانتیگراد پخته خواهید شد و به علت حرکتی وضعی آرامش اگر در طرف شب آن قرار بگیرید آن قدر سرد خواهد شد که در دمای ۱۴۸- سانتیگراد به راحتی مرگ را بر اثر یخ بستن تجربه میکنید.

عکس های بسیار خوبی که با بالون بی سرنشین استراتوسکوپ 2 گرفته شد یخ بودن اورانوس ونیز تیرگی کناره ای در آن را نشان داد. چرخش اورانوس برخلاف سیارات دیگر که در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور خورشید ونیز به دور محورشان می گردند ، “معکوس ” یا رجعی است .اورانوس خورشیدرادر جهت عادی یعنی در خلاف جهت عقربه های ساعت دور می زند ، اما دوران آن به دورمحورش در جهت عقربه های ساعت است واستوای سیاره با مدار آن به دور خورشید زاویه 82 درجه می سازد.طریق دیگری نیز معمولاً برای توصیف دوران سیاره به کار می رود ، به این معنی که بگوییم استوای سیاره زاویه 98 درجه با صفحه مدار می سازد.

با این حال، برخی از این اجسام آسمانی که تقریباً شبیه به زمین بودن وجود دارند. فاصلهی خورشید از زمین چیزی در حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر یا حدود هشت دقیقه نوری است. تو تا زندهای نسبت به چیزی که اهلی کردهای مسئولی. تیر ، کوچک ترین سیاره منظومه خورشیدی است که از همه سیاره های دیگر ، به خورشید نزدیک تر است. دلیل درخشندگی زیاد حلقههای زحل این است که بخشی زیادی از حلقهها را ذرات و قطعات یخی تشکیل میدهند. مثلاً نرگال خدای جنگ بابل بود و از این رو یونانیها او را به نام آرس شناختند، هرچند که بر خلاف آرس، خدای کشتن و زمین خاکی نیز بود.

این نام به عنوان خدای دریا و همزاد اورانوس نامگذاری شده است. از آنجا که اختلاف اندازه سیاره و سیارک بسیار زیاد بود، و همچنین به این دلیل که نظر میرسید سیل اکتشافات جدید با اکتشاف نپتون در سال ۱۸۴۶ پایان یافتهاست، نیازی به یک تعریف رسمی احساس نمیشد. کاوشگرهای وویجر با ثبت تصاویری دقیق از میماس قمر زحل در دهه ۱۹۸۰ دانشمندان را در شوک فرو بردند. تصمیم جدید این ستاره شناسان ممکن است در نهایت در کتاب های درسی و دانشنامه ها ثبت شود. این طرحها بر خلاف طرحهای محاسباتی بابلیها بیشتر بر پایه هندسه بنا شده بودند در نهایت نظریات بابلیها در سایه جامعیت و پیچیدگی این نظریات قرار گرفتند.

آخرین دادههای کاسینی در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷ به زمین مخابره شدند؛ سپس این کاوشگر بر اثر برخورد با جو زحل منهدم شد. نظریهای وجود دارد مبنی بر این که سالها پیش یک جسم بسیار بزرگ به این سیاره برخورد کرده و این برخورد چنان قوی بوده که جهت چرخش اورانوس را به کلی تغییر داده است. اورانوس در چنین تلسکوپی به صورت قرص بسیار کوچکی است که اندک تفاوتی با یک ستاره ی معمولی دارد . اما این تفاوت اندک در اندازه ، کافی بود تا هرشل شک کندکه این شئ یک ستاره است ، داده های او تاکید کرد که سیاره ای جدید کشف شده است که به فاصله19 واحد نجومی برگرد خورشید می گردد.

برخی از دانشمندان معتقدند که چنین اجسامی را باید سیاره دانست در حالیکه برخی دیگر بر این باورند که باید این اجسام را کوتوله قهوهای کمجرم نامید. این ویژگی در تعریف سال ۲۰۰۶ اتحادیه بینالمللی اخترشناسی(IAU) از سیاره، الزامی شد. این سیارات تا پیش از اختراع تلسکوپ در اوایل دوران مدرن تنها سیارههای شناختهشده باقی ماندند. میانگین دوری آن از خورشید در حدود ۷۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلومتر است یعنی بیشتر از ۵ برابر دوری زمین از خورشید.

دیدگاهتان را بنویسید