هر آنچه باید بدانید – فرادرس – مجله

جانور انرژیِ مُشت و لگدهایی را که میخورد جذب میکند و سپس، ریک از این انرژی، از این قدرت که بهوسیلهی مورد بدرفتاری قرار گرفتنِ جانور مُیسر شده است برای غلبه بر نگهبانانِ رئیسجمهور مورتی استفاده میکند. نپتون اولین سیارهای بود که با استفاده از دانش ریاضیات و قبل از اینکه توسط تلسکوپها تشخیص داده شود، وجودش مسجل و تائید شد. همچنین در آیاتی از قرآن، بهصراحت عقیدۀ استراحت خداوند پس از آفرینش عالم هستی مردود شمرده شده است: «َسْئَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی شَأْن (رحمان/29)؛ تمام کسانى که در آسمانها و زمین هستند، از او تقاضا مىکنند و او هر روز در شأن و کارى است.

این بادهای خورشیدی در مناطق بیرونی ضعیفتر بودند، در نتیجه غولهای گازی که اکثراً از هیدروژن و هلیوم هستند، تشکیل شدند. برای مثال، ریک دو کلاغ را بهعنوانِ وردستهای جدیدش جایگزینِ مورتی میکند و پس از اینکه متوجه میشود آنها خفنتر و باهوشتر از چیزی که فکر میکردند هستند، بهطرز غیرمنتظرهای رابطهی همدلانهای را با آنها شکل میدهد. از تابشی که زمین از خورشید به دست میآورد، سیاره همسان ما یعنی کپلر-1649c از ستاره خود یعنی کپلر-1649 دریافت میکند. این سیاره بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی است و قطر آن 139822 کیلومتر است که 19 برابر زمین است. زمین سیارهای است منحصر بفرد ، دارای آب مایع و جوی که قسمت اعظم آن از نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده که تداومحیات را ممکن میسازند.

اما مسئله این است: بخشندگیِ ژنتیکی مورتیها به این معنی نیست که آنها فاقدِ هرگونه آزادی اراده برای مقابله با ریکها هستند؛ بلکه به این معنی است که در دنیایی که ریکها بهطرز مقتدرانهای بر آن تسلط دارند، مورتیها انتخابهای اندکی برای واکنش نشان دادن به شرایطِ زندگیشان دارند؛ مسئله این نیست که آنها هیچ چارهی دیگری جز فرمانبرداری از ریکها ندارند؛ مسئله این است که چیرگیِ قاطعانهی ریکها بر دنیا و سیستمِ ریشهدوانده و غالبشان باعث میشود تا مورتیها تصور کنند که آن تغییرناپذیر است. به نظر میرسد دنیایی که در فیلم به نمایش درآمده بیش از آنکه جایگزینی برای دنیای ما باشد، پیشبینیِ هرچه وخیمتر شدنِ اوضاعِ فعلی در آینده است.

اما اکنون با افشای ماهیتِ واقعی منحنی متناهی مرکزی معلوم میشود که این درجازدن و بیرمقی نتیجهی طبیعی دنیایی که نویسندگان بهطور عامدانه خلق کردهاند بوده است: در دنیای حراستشدهای که ریکها هرگز به چالش کشیده نمیشوند، مورتیها همواره قربانی هستند، سوءاستفادهگران عواقب کارهایشان را نمیبینند و اصلاحی در آن صورت نمیگیرد تعجبی ندارد که داستانهایی که در چارچوبش روایت میشوند نیز همچون بازیافتِ گذشته احساس میشوند و از اصالت و خلاقیت محروم هستند.

یعنی خشت های به جا مانده از ابتدای شکل گیری منظومه شمسی و وقتی که نگاه میکنیم به سیارکها ما داریم با جرم های متفاوتی نسبت به سیاره ها روبرو میشویم، یعنی ساختار یا فرم ظاهری آنها شبیه به سیب زمینیهای نامنظم است. بعدها این تلماسهها توسط مواد مذاب یا آب شسته شدهاند و حالا تنها پایه آنها باقی مانده است. این اثر به وضوح تمام با داخل شدن به اتومبیلی که در گرمای تابستان با پنجره های بسته در گوشه ای متوقف است میتوان احساس کرد.

انگار سریال ازطریقِ این سکانس میخواهد بهمان بگوید که صاحبانِ قدرت معمولا آن را به پشتوانهی چیزی زشتتر صاحب شدهاند. توده یخ عظیمی سطح سیاره را پوشانده است. امروزه آب در مریخ به صورت یخ آب درست در زیر سطح در مناطق قطبی و همچنین در آب شور وجود دارد که به صورت فصلی در برخی از دامنههای تپهها و دیوارههای دهانه جریان پیدا میکند. دیگر سیارات بزرگ منظومه دارای هسته های بسیار داغی هستند که اشعه مادون قرمز ساطع می کنند اما هسته اورانوس تا حدی سرد شده که دیگر انرژی زیادی از آن ساطع نمی شود. اگرچه صوت به همان صورتی که ما دریافت می کنیم نمی تواند در خلاء فضا وجود داشته باشد، اما هر سیاره و قمر دارای «امضای» الکترومغناطیسیِ منحصربفردی است که توسط ی ابزارِ این کاوشگرها جمع آوری شده و این تابش ها را می توان به صوت تبدیل کرد.

، میتوان نسبت اندازه بین آسمان اول با زمین را چنین توصیف کرد که مقیاس موجود در روایت به توان سیزده مبین اختلاف اندازه بین آسمان اول و زمین است. بنابراین طبیعی است که در طول اکثر لحظاتِ دو فصل اخیر واقعا اینطور احساس میشد که ما در منحنی متناهی مرکزی زندگی میکنیم؛ جایی که داستانها ضربهی احساسی چندانی به مخاطبان و کاراکترها وارد نمیکنند. در سطح مشتری لکه ی بزرگ قرمز وجود دارد که به اندازه ی زمین می باشد.طوفان های شدیدی در مشتری وجود دارد زیرا حالت مشتری گازی و دما در آن بسیار بالا است.مشتری یک سیاره ی عجیب است.

بدیو معتقد است که «ما در تناقص زندگی میکنیم» و ادامه میدهد: «کاپیتالیستها وضعِ بیرحمانهی کنونی را که عمیقا غیرانسانی است (و در آن تمامِ هستی فقط براساس پول ارزشیابی میشود)، همچون وضعیتِ ایدهآل تصویر میکنند. اما حامیانِ نظمِ مستقر عملا نمیتوانند برای توجیه محافظهکاریشان این وضعیت را ایدهآل یا معرکه بنامند. مینیون ها یا Minions: شاید با شنیدن اسم مینیون، یاد موجودات کوتوله ی زرد رنگی که تو کارتون من شرور وجود داره بیفتین ولی این مینیون ها با چیزی که تو کارتون دیدین متفاوته.

ستاره شناسان از دیرباز نقاط نورانی که به نظر میرسید در میان ستارگان حرکت میکنند را دنبال میکردند، یونانیان باستان نقاط نورانی را سیاره مینامیدند که به معنی “سرگردان” است. ترکیب آن نظیر ترکیب کره اورانوس است. بسیاری از ستاره شناسان بر این باورند که برخورد جرمی تقریبا در ابعاد زمین با اورانوس، در اوایل دوران تشکیل سیاره، منجر به ایجاد چنین انحراف شدیدی شده است.جرم اورانوس 5/14 برابر جرم زمین و یک بیستم جرم بزرگترین سیاره منظومه شمسی یعنی مشتری می باشد.

اما غریزهی مورتی برای طلب بخشش از ریک که بهطور ژنتیکی در وجودشان کاشته شده است به این معنی است که او ذلت و تحقیرِ بیشتری را برای منتکشی از ریک متحمل میشود. برنامهریزی برای تولید و اکران فیلمهای این مجموعه تاکنون بارها به دلایل مختلف دستخوش تغییر شده که بد نیست بهطور خلاصه به آنها اشاره کنیم. به بیان دیگر، راهحلِ مورتیِ خوب برای مشکلِ بدرفتاری ریک مثل این میماند که یک کارمند از رئیسِ عوضیاش تقاضا کند که رفتار بهتری با او داشته باشد. در مقایسه، راهحلِ مورتی شرور مثل این میماند که آن کارمند با شکافتنِ صفحهی فضا/زمان به دنیای جدیدی که در آن هیچِ رییسی وجود ندارد، سفر کند.

همهى مردم ستاره دارند اما همهى ستارهها یکجور نیست: واسه آنهایى که به سفر مىروند حکم راهنما را دارند واسه بعضى دیگر فقط یک مشت روشنایىِ سوسوزناند. پس از این ۴ سیاره کمربند سیارکی قرار دارد که در میان مریخ و مشتری قرار گرفته و حاوی میلیونها سیارک است. ساختار درونی زمین مثل سایر سیارات درونی از یک هسته داخلی و یکهسته خارجی به همراه لایههای مذاب و نیمه مذاب و سنگی جامد تشکیل یافته است. اما نابودیِ منحنی متناهی مرکزی در پایانِ فصل پنجم نقش همان «امر نو»یی را ایفا میکند که با برپایی یک نظامِ جدید نویددهندهی خارج شدن سریال از وضعیتِ استاتیکِ فعلیاش و قدم گذاشتن در دنیای باطراوتِ جدیدی است که در آن ریک (و در پی آن خودِ سریال) چارهی دیگری جز رشد کردن ندارد.

حلقهٔ سوم به دلیل شفافیت خود بسیار نازک است و از ذرات گرد و غباری که قطرشان به ۱۰ میکرون هم نمیرسد، ساخته شدهاست و تا حدود ۱۲۹٬۰۰۰ کیلومتر (۸۰٬۰۰۰ مایل) به لبهٔ بیرونی و تا حدود ۳۰٬۰۰۰ کیلومتر (۱۸٬۶۰۰ مایل) از درون گسترش مییابد. از طرفی به دلیل اندازهی زهره، بسیار عجیب است اگر آتشفشانهای آن غیرفعال باشند. دارای طولانیترین طوفان مداوم شناخته شده در منظومه شمسی است. یکی از قمرهای شناخته شده آن Dysnomia نامگذاری شده است ، به نام دختر اریس ، الهه قانون گریزی است.

3. تیر اتمسفر ندارد و قمر شناخته شده ای هم ندارد. همچنین این احتمال نیز داده شده که سطح سیاره ، دی اکسید کربن اتمسفر را جذب نموده و آنرا در مواد معدنی از قبیل کربنات محبوس نموده باشد. منحنی متناهیِ مرکزی که رئیسجمهور مورتیِ قصد نابودیاش را دارد استعارهای از این چرخه است: در بینهایتِ ابعاد موازی بینهایت ریک بدون اینکه مسئولیتِ رفتارِ ظالمانهشان را گردن بگیرند، با بینهایت مورتی بدرفتاری میکنند. درواقع، اپیزود یکی مانده به آخرِ فصل پنجم با هدفِ یادآوری رابطهی سمی آنها نوشته شده است: ریک با تحقیر کردنِ مورتی، دو کلاغ را بهعنوان وردستهای جدیدش انتخاب میکند و او را برای بدل شدن به یک سامورایی ترک میکند.

دیدگاهتان را بنویسید