هر آنچه باید درباره اورانوس بدانید – به زبان ساده – فرادرس – مجله

غبار این طوفان ها پتانسیل این را دارد که تمام سیاره را پوشانده و ماه ها طول بکشد. این نظامها، شرکتهای نساجی را قادر میسازند که طی تمام مراحل چرخه تولید، مدارک و اسناد معتبری را در اختیار مشتریان قرار دهند. اشیای معماری متمایزند؛ موانع فیزیکی را در برابر حرکت آزاد پدید میآورند و هر فضایی را که ما در آن زندگی میکنیم شکل میدهند. به اندازهی کافی به اولین تعریف سیاست که گستردهتر و عامتر است پرداختیم که البته به معنای «کماهمیت»بودن آن نیست.

پس لزوما شیوهی تاثیری که آنها بر ما میگذارند با شیوهی تاثیرگذاری بسیاری از رمانها، قطعههای موسیقی، یا نقاشیها متفاوت است. افزون بر اینهمه، اغلب معماری را نسبت به دیگر هنرها متفاوت میدانند؛ چراکه در میان هنرهای زیبا و صنعت قرار دارد؛ جایگاهی میان تولید محصولات کاربردی برای استفادههای نسبتا پیشبینیپذیر ــ که خود این موضوع مشخصهی بنیادین هر صناعتی است- ، و ساخت اشیای زیباییشناختی بالقوه بیمانندی که با تفکر مدرن ما دربارهی خصایص بنیادینِ هنرهای زیبا همسو است. به نظر میرسد که معماری از شمارِ زیادی از هنرهای دیگر به شکلهای مختلفی متفاوت باشد: اول اینکه اشیای معماری به نحو محسوسی جسم دارند و ذاتا عمومیاند؛ اشیایی عظیماند و تقریبا همیشه از ابعاد یک شخص، به معنای حقیقی کلمه، بزرگترند.

در مقابل، یک گانگستر میتواند به من حمله کند، مرا زندانی کند و داراییام را به زور از من بگیرد؛ اما ادعا هم نخواهد کرد که عملش از نظر اخلاقی درست یا از لحاظ سیاسی مشروع است. ستاره ای که این سیاره به دور آن می چرخد تنها با تفاوت یک حرف b یعنی EPIC۲۱۲۵۲۱۱۶۶ شناخته می شود. دره از شرق به غرب کشیده شده و طول آن حدود ۴۰۰۰ کیلومتر یعنی به اندازه عرض استرالیا و یا به اندازه فاصله بین فیلادلفیا تا سندیگو است.دانشمندان بر این باورند که این سیستم بر اثر شکاف خوردن قسمتی از پوسته ایجاد شده است.

مفهوم کامل و دقیقتر سیاست زمانی مهم میشود که استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن امکانپذیر باشد؛ و همچنین وقتی توسل بالقوه به اجبار، زور یا خشونت نه صرفا یک امر واقع که باید بپذیریمش، بلکه چیزی باشد کموبیش «مشروع». نمیتوانم بهسادگی از کلیسای جامعی که خود را در آن مییابم بیرون بروم یا ویژگیهای خانههای قدکشیده رو به آن خیابانی را تغییر دهم که برای رسیدن به مرکز شهر باید از آن عبور کنم. در جهانِ ما مهمترین عاملیتی که برای توجیه استفاده از نیروی قهری چنین ادعایی میکند، دولت است.

طی 21 ماه آینده، پاندورا مفهوم ماموریت خود را تکمیل خواهد کرد و نشان خواهد داد که تلسکوپ نیم متری آن برای پرواز آماده است. یکی از کارهای نمادین بهرام، نبرد او با اژدها است که جانداری اسطورهای و نمادین است» (کزازی، 1384). چنانکه گفته آمد: «ساختار سپهرینه و اخترشناسی هفت گنبد با پرستشگاههای باستانی زیگورات که نماد آسمان و نمونۀ خرد بازساخته آن در زمین بودهاند، در پیوند است. نهتنها ریک فقط تا زمانیکه مورتی به دردش بخورد به او اهمیت میدهد (ناسلامتی کُلِ دلیل ماجراجویی دونفرهی آنها به خاطر این است که امواجِ مغزِ کودنِ مورتی امواجِ مغزِ نابغهی ریک را خنثی میکند)، بلکه زمانیکه اقتدارش توسط مورتی زیر سؤال میرود، حاضر است برای پشیمان کردنِ مورتی از زیر سؤال بُردنِ حقانیتش، زندگیاش را جهنم کند (اپیزود استخرِ اسید را به خاطر بیاورید).

فرد در مقام معمار حرفهای در جامعهی ما زندگیاش هیچ نیست جز عقد قرارداد با مردم تا چیزهایی را که آنها، در چارچوب محدودیتهای مشخصی، معین میکنند، برایشان بسازد. این موضوع به این معناست که کسی تصمیم گرفته آن روز بارانی باشد یا نتوانسته هیچ تصمیمی بگیرد و آن را به آنچه «طبیعت» میدانیم، واگذاشته است. این بار از نظر سرعت چرخش به دور خود و مشتری سریعترین سیاره است.انحراف محور عمودی زحل منجر به اختلاف میزان تابش نور خورشید به سطح سیاره میشود که علت پدید آمدن فصلها در زحل است.

این موضوع بلافاصله این پرسش را پیش میکشد که در این حیطه چه نوعی از دانش مد نظر است. به یاد داشته باشید که فضای کافی را در صفحه برای ترسیم همه سیارات بگذارید. در دوران پیشاصنعتی، پیرو توضیحی که در بالا به آن اشاره شد، آبوهوا بهخودیخود مسئلهای سیاسی نبود؛ اما اگر میتوانستیم با کمک فناوری شرایط آبوهوایی را تغییر دهیم، پیامدش این میشد که بارش باران در روزی بهخصوص به مسئلهای سیاسی، البته به معنای عامش، تبدیل شود.

این ایده که انسانها «طبعا» «آزادی» یا «اختیار» را دوست دارند، اگر به این معنی است که آنها دوست دارند مجبور باشند دائما حکم صادر کنند یا در شرایط بسیار نامطمئن تصمیمگیری کنند، امری است بیپایهواساس. اگر رمان یا شعری را که میخوانم دوست نداشته باشم میتوانم کتاب را ببندم؛ اگر تصویری برایم خوشایند نباشد میتوانم سرم را بچرخانم. پزشک ارتش میتواند از تمامی زخمیها در جنگ مراقبت کند ــ چه دشمن باشند چه دوست ــ و کشورهای متمدن هم به تیمار یکسان همهی رزمندهها و قربانیان غیرنظامی ــ همانها که امروزه معمولا ذیل عنوان «خسارات غیرنظامی» دستهبندی میشوند ــ افتخار میکنند.

میبینیم که راهحل بهینهای برای این تنش وجود ندارد و شاید درست به همین دلیل است که اندیشیدن و تئوریپردازی دربارهی معماری همواره در زندگی فکری ما جایگاهی برای خود خواهد داشت. صدالبته این درست است که در میانهی قرون نوزدهم و بیستم، با خصوصیشدن شدید فرمهای ادبی، موسیقی و جنبههایی از هنرهای گرافیکی، این تفاوت میان معماری و سایر هنرها بیشتر جلوهگر شد. زمانی که ماه نو اتفاق میافتد، زمین، ماه و خورشید در یک خط تقریباً مستقیم قرار دارند و ماه در وسط قرار دارد. فیلم سینمایی «آسمان خراش» به کارگردانی «راسون مارشال توربر»، شنبه 28 اسفند ماه ساعت 10 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

به ساعت قرار دادی مختص هر قاچ از مجموع 24 قاچ ، بدون توجه به موقعیت خورشید در آسمانساعت رسمی گفته می شود. بدون شک این فکر هم به ذهن خطور میکند که پیامد فهم این امر نباید به طراحی و ساخت بناهایی خودنمایانه منجر شود که بهطور مداوم توجه مردم را به خود و تاثیرشان جلب میکنند. شاید فکر کنیم که یک پزشک به علت ذاتِ نقشش از سیاست مبراست یا بهتر است اینطور باشد. سوم، فرض کنید مسئله از این قرار است که سیاست با اموری در ارتباط است که یا واقعا در محدودهی قدرت ما قرار دارند یا به هر تقدیر، میتوانیم تصور کنیم که در ید قدرت ما قرار بگیرند، و سپس اینطور فرض کنید که هر حالتی از امور که نمیتواند چیزی جز آنچه هست باشد (مثلا این که آیا عدد مشخصی جزء اعداد اول است)، خارج از محدودهی سنجش سیاسی قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید