پیشبینی قیمت طلا

در زیر لیستی از سیارات مورد استفاده در آسترولوژی به همراه معانی و نماد آنها آورده شده است. به عبارتی معنای نزدیکترینها در اخترشناسی متفاوت با چیزی است که در زندگی روزمره از آن استفاده میکنیم! شاید در همین دوره زیست در زیر سطح مریخ یا حتی بر سطح آن فرصت رشد یافته باشد اما به دلیل میدان مغناطیسی و گرانش ضعیف مریخ (حدود ۳۸درصد جو زمین) باد خورشیدی جو آن را بیش از پیش پراکنده ساخت و سبب بخار شدن یا فرورفتن آبهای سطحی به زیر سطح مریخ و یخ زدن آنها شدهاست.

حتی اگر قرارگیری آن در چارت شما مستقیماً بر حرفه شما تأثیر نگذارد، باز هم نشان میدهد که شما میخواهید به چه چیزی شناخته شوید و به چه چیزی میخواهید برسید. این دو فضاپیما در غرب به نامهای مارسنیک ۱و ۲شناخته میشوند و برای پرواز در اطراف سیاره سرخ طراحی شده بودند؛ اما هیچکدام حتی به مدار زمین هم نرسیدند. این سیاره در یک مدار بیضیشکل با شتابِ ۲۴.۱ کیلومتر بر ثانیه به گِردِ خورشید میچرخد. محور چرخش اورانوس حدود ۹۸ درجه نسبت به صفحه مدار سیاره به دور خورشید انحراف دارد. 3. باید هر مانعی در مدار حرکت خود را از بین ببرد.

در پی این اتفاق مگنتوسفر سیاره زمین نیز ناپدید میشد و به باد خورشیدی اجازه میداد که جو را به طور کامل از بین ببرد. جو بهرام سرخفام است و از زمین در آسمان شب نیز سرخی آن دیده میشود. به گفته هوبارد، وضعیت بهرام به عنوان هدف اصلی برای اِسکان آینده انسان دلیل دیگر برای راهانداختن مأموریتهای روباتیک بیشتر به سیاره سرخ است. «بیشتر اوقات، مریخ برنده است.» چیزی که داگ مککوئیسشن، مدیر ناسا در قسمت اکتشاف مریخ، ماه گذشته به خبرنگاران گفته است. 3 – وجودآب مایع: ه گفته پژوهشگران این آب احتمالا در لایه های نزدیک به سطح سیاره مذکور وجود دارد و ظاهرا بسیار هم شور است و می تواند برای گونه خاصی از میگوها به نام میمون دریایی مناسب باشد.

بهرام تنها جرم موجود در منظومه شمسی نیست که احتمال وجود حیات در گذشته آن مطرح است. ساعت ۰۲:۳۰ بامداد فردا (چهارشنبه ۲۳ مهر۹۹)، سیاره سرخ بهرام به وضعیت مقابله میرسد و بسیار درخشان میشود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس – بامداد فردا (چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۹۹) سیاره سرخ بهرام در وضعیت مقابله قرار میگیرد و با چشم غیرمسلح در آسمان دیده میشود. بهرام واپسین سیارهِ سنگی و چهارمین سیاره در سامانهِ خورشیدی است. اگر تاکنون معنای جاودانگی برای هنرمندان راهیابی به کتب تاریخ هنر بود، به تازگی ناسا این تعریف را یک پله ارتقا داده و درج نام در نقشهی سیاره بهرام یا مریخ هم به سیاههی آرزوها افزوده است.

همزمان با این یافتهها، با نابودیِ بیش از پیشِ طبیعت بر روی زمین و ناامیدی از آیندهِ زمین، بسیاری از دانشمندان و سرمایهداران «خوابهای» دیگری برای بهرام دیده شد: اینکه ما از زمین به آنجا کوچ کنیم! دیموس نیم فوبوس بوده و چنانچه از بهرام به آن نگاه کنیم این قمر بیشتر همانند یک ستاره خواهد بود تا یک ماه. از آنجا که محور سیارهٔ بهرام همانند زمین °۲۴ درجه کج است، در این سیاره نیز فصلهای سال وجود دارند.

بهرام یکی از همسایگانِ زمین است، گاه به ما بسیار نزدیک میشود و به ۵۶ میلیون کیلومتریِ زمین میرسد و گاه بسیار دور میشود و در آن سوی خورشید در ۳۹۷ میلیون کیلومتریِ زمین جای میگیرد. هنگامی که تابش خورشید به طور نامساوی به سطوح ناهموار زمین می رسد سبب ایجاد تغییرات در دما و فشار می گردد و در اثر این تغییرات باد بوجود می آید. ماه قمری اریس، ۱۶روز طول میکشدد باعث ایجاد ۱۲هزار و ۷۷۵ماه قمری در یک سال گردش اریس به دور خورشید میشود.

ششمین سیاره نزدیک به خورشید و پنجمین و آخرین سیاره ای است که از زمین با چشم غیر مسلح می توان دید. متان در سیاره سرخ از این جهت مهم است که در زمین، ۹۵درصد گاز متان از ارگانیسمهای میکروبی متصاعد میشوند. فاصله نپتون تا خورشید ۴,۵ میلیارد کیلومتر است که برابر با ۳۰ واحد نجومی می باشد. بَهرام یا مِرّیخ چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است که در مداری طولانیتر و با سرعتی کمتر از زمین به دور خورشید میچرخد.

مککوئیسشن میگوید «اگر زندگی در مریخ وجود داشته باشد، باید تأثیرات آن بر انسانها شناسایی شود؛ پس پرسش مهم فقط آن پرسش ذاتی انسانها که ٬آیا ما تنهائیم؟ مریخ اکنون سرد، خشک و عاری از حیات است؛ اما اسپیریت و اوپورتونیتی شواهد زیادی بر اینکه این سیاره پیش از این بسیار گرم تر بوده و آب به وفور در آن وجود داشته، یافتهاند. موفقیتهای قابلتوجه ناسا شامل مأموریتهای وایکینگ ۱و ۲میشود که مدارگردها و مریخنشینهایی را در سال ۱۹۷۵به سیاره سرخ فرستاد، مریخنوردهای اسپیریت و اوپورتونیتی که در ژانویه ۲۰۰۴بر بهرام فرود آمدند، مدارگرد شناسایی Reconnaissance بهرام که در سال ۲۰۰۶به سیاره سرخ رسید، و مریخنشین ققنوس که در سال ۲۰۰۸در سطح سیاره یخ آب پیدا کرد.

بنابراین، در ایران ما به سمت جنوب غربی نماز میخوانیم و هرگاه میخواهیم جهت قبله را پیدا کنیم، ابتدا جهت جنوبرا جستوجومیکنیم و سپس به سمت غرب متمایل میشویم. به گزارش سیانان ناسا یا اداره کل ملی هوانوردی و فضا، سنگی را سیارهی سرخ با عنوان گروه موسیقی راک رولینگ استونز نام نهاده است. ناسا چیزی را به ما داد که همواره آرزویش را داشتیم: سنگی به نام خودمان روی بهرام! آمریکا این موفقیت را مبنایی برای ادامه مأموریتهای مریخشناسی خود قرارداد و تعداد بیشتری مدارگرد orbiter، مریخنشین lander، و مریخنورد rover در طی پنج دهه بعد از آن به بهرام فرستاد.

۵۰سال کاوش در مریخدوران اکتشاف مریخ در اکتبر ۱۹۶۰آغاز شد: زمانیکه اتحاد شوروی دو کاوشگر خود را با فاصله ۴روز از هم به فضا فرستاد. گذرنده flyby ها اول میآیند و به دنبال آنها مدارگردها و سپس مریخنشینها و مریخ نوردها. به عنوان مثال دانشمندان برآنند که ممکن است ارگانیسمهایی هماکنون در اقیانوسهای سطح اروپا -قمر برجیس- و انسلادوس -قمر کیوان- درحال فعالیت باشند؛ اما این دو جرم یخزده، در مقایسه با بهرام، از زمین بسیار دورترند، و این یعنی رسیدن به آنها سختتر و گرانتر خواهد بود. با وجود اندازهٔ کوچکش، بلندترین قلهٔ سامانهٔ خورشیدی یعنی کوه المپوس و بزرگترین درهٔ منظومه شمسی در این سیاره پیدا شدهاست.

با وجود اندازهٔ کوچکش، بلندترین قلهٔ سامانهٔ خورشیدی یعنی کوه المپوس و بزرگترین درهٔ سامانهٔ خورشیدی در این سیاره پیدا شدهاست. چهار سیاره بیرونی یعنی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیارههای «مشتریگونه» نامیده میشوند زیرا اندازه آنها نسبت به زمین بسیار بزرگتر است. بعضی اوقات از آن به عنوان سیاره خواهر به زمین یاد می شود ، زیرا اندازه و جرم آنها بسیار مشابه است. سردترین سیاره – دمای سطح آن -224 درجه است.

بنابراین نزدیکی سیاره سرخ به ما دلیل مهم دیگر است بر اینکه چرا اینهمه فضاپیما تاکنون به مریخ فرستاده شدهاند. این مأموریت با شکست مواجه شد، ولی مارینر ۴به موفقیت دست یافت و در جولای ۱۹۶۵در نزدیکی سیاره سرخ پرواز کرد و ۲۱عکس برای زمین فرستاد. آنها فضاپیمای مارینر ۳را به منظور پرواز در نزدیکی بهرام فرستادند. امروزه به کمکِ دانش و تکنولوژیِ پیشرفتهتر ما دو چیز را میدانیم، یکی اینکه بهرام تنها جایی نیست که بتوان جانداران فرازمینی در آن یافت و دیگر آنکه دستکم اکنون هیچگونه جانداری بر روی این سیاره زندگی نمیکند.

تغییرات قطر ظاهری این سیاره به دلیل تغییر فاصله ی آن از زمین است. زهره به دلیل اتمسفر غلیظی که دارد بیش از سایر سیارات نور خورشید را منعکس می کند و در نتیجه درخشندگی زیادی دارد. برای مدت طولانی اعتقاد بر این بود که این سیاره همیشه از یک طرف به خورشید چرخیده است، زیرا دوره های دید آن از زمین با تناوب تقریباً برابر با چهار روز عطارد تکرار می شود. و آخر اینکه تاریخچه طولانی ناسا در مریخ انگیزهایست که مأموریتهای بیشتری را به جلو میراند.

0 دیدگاه دربارهٔ «پیشبینی قیمت طلا;

دیدگاهتان را بنویسید