Colour And Analysis Of Its Grounds Of Symbolic Interpretation In Haft Paykar

نخستین کتابم «تاریخ اخترشناسی» بود که به سال ۱۹۸۳ همزمان در فرانسه و کانادا منتشر شد. یک تیم پژوهشی به سرپرستی «دانشگاه لستر» (University of Leicester) انگلستان، طی کارزار علمی سه روزه که هفتهی گذشته بهصورت مستقیم برای همهی جهان پخش شد از تلسکوپ فروسرخ ناسا (IRTF) در هاوایی برای بررسی غول یخی عجیب منظومهی شمسی که ۱۹ بار نسبت به زمین از خورشید دورتر است، استفاده کردند. در طی سال های اخیر و با افزایش محبوبیت ستاره شناسی و نجون در بین افراد و از طرفی نیز با گسترش دستاوردهای ناسا مانند ساخت تلسکوپ جیمز وب بسیاری از زبان آموزان نیز به سمت یادگیری این لغات گرایش پیدا کرده و تلاش می کنند به روزترین مطالب را در مورد این مسائل آموزش ببینند.

درباره فناوریهای فضایی و نقش پررنگ مهندسان و نیز نقش نیروهای فنی و پشتیبانی در پژوهشهای دانشی بسیار آموختم و تجربه کسب کردم. پیش از ادامه گفتگو درباره کوششهای دانشیِ شما اجازه دهید پرسش مهمی را درباره کتابهایی که نوشتهاید، بپرسیم. من همواره گفتگو و هماندیشی درباره تاریخِ دانش و نیز نشاندادن چگونگی پیدایش بگرتها، همچنین بستگیهای متقابل به بافت اجتماعی و فناوری را مهم میدانم و در تمام سالهای کاریام چنین گفتگوهایی را پشتیبانی کردهام. ناچار بودم با پرسشهای زیرکانه دانشجویان که دربرگیرنده بگرت (مفهوم)های ابتدایی نیز میشد، سروکار داشته باشم. این قمر حتی از سیارهی عطارد نیز بزرگتر است.

پاسخ این است هر جرم آسمانی که با OTS 44 برخورد کند نابود میشود، بدون اینکه اثری از آن بماند و در عین حال این سیاره قاتل به چرخش و مسیر خود ادامه میدهد، گویی کوچکترین اتفاقی برای آن رخ نداده است. داستان ما در معدن کاوی فضایی به سیارک ها به کره ماه و به سیاره مریخ رسید. رنگها در عکس های هابل، که به دلایل مختلف به وجود می آیند، همواره همانچیزی نیستند که ما از نزدیک می دیدیم( اگر می توانستیم آن اجرام را در سفینه فضایی و از نزدیک ببینیم.) ما بعضی مواقع از رنگ به عنوانیک ابزار استفاده می کنیم به این دلیل که یا باعث بهتر دیدن جزئیات می شوند و یا تصور و دیدن آن ها رنگ ها از عهده چشم انسان خارج است.

سیاره ما یعنی سیاره زمین از جهات بسیاری اهمیت دارد. این که چه کسی در نقش ابر قهرمان بازی کند، بسیار مهم و حائز اهمیت است. درک برخی پدیدههای فیزیک چندان هم آسان نیست که کسی بتواند بهراحتی پیچیدگیها و غنای آنها را برای دانشجویان باهوش به آسانی آبخوردن شرح دهد و با پرسشهای ژرف دانشجویانش روبهرو نشود؛ بنابراین من همواره از تدریس فیزیک پایه، بهویژه فیزیک کوانتومی و نسبیت خاص، بسیار لذت بردهام. برخی از دانشجویان من هماکنون خودشان از دانشمندان بنام و شناختهشده در اروپا، آمریکای شمالی، چین و اروپا هستند.

در آن دوره خواننده مشتاق هر چیز جدیدی بودم. این را هم بگویم که در آن زمان بسیار سرشلوغ هم بودم. آن زمان گمانم بر این بود که نوشتن و تولید یک کتاب بسیار زمانبر است. این سیاره ی آبی رنگ 27 قمر دارد و مانند زحل حلقه هایی در اطراف خود دارد اما نه به آن گستردگی. اگرچه هسته زحل به طور قابل توجهی متراکم تر از آب است، اما متوسط چگالی خاص این سیاره 0.69 گرم در سانتی متر 3 به دلیل جو است. در بررسیهایی که در سال ۱۹۹۰م از روی زمین در مورد سیارهٔ عطارد به عمل آمد، دیده شد که دو ناحیه بر روی سطح این سیاره از نقاط دیگر بسیار داغ ترند، علت آن را تأثیر توأم گردشهای وضعی و انتقالی عطارد در حفظ گرمای گرفته شده از خورشید دانستند.

چهارمین عنوان ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ به اکران در می آید و پنجمین اثر از سری دنباله های Avatar در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۷ اکران خواهد شد. باید بروم دوستانى پیدا کنم و از کلى چیزها سر در آرم. من این اقبال را داشتم که به مدت سه دهه با دانشجویان ارشد و دکترا کار کنم. نمیتوانستم از پرسشهای زیرکانهشان شانه خالی کنم. دو دلیل عمده این تفاوت شامل کمبود یک منبع محلی ذرات بار دار که در مورد مشتری توسط فورانهای آیو تولید میشوند و حلقههای قابل رویت زحل که بطور موثری ذرات باردار را جذب کرده و مغناطیسسپهر داخلی را از ذرات باردار خالی میکنند، است.

من بیشتر وقتها سخنرانیام یا درسدادنم را با طرح یک پرسش آغاز کرده و آنها را شگفتزده میکنم. در پایان این پرسش برایمان بگویید چه نکات و راهبردهای مهمی را برای دانشجویان و استادان ایرانی دانشکدههای فیزیک برای افزایش دانش اخترفیزیک پیشنهاد میکنید؟ برای روند درست آموزش و یادگیری پیشرفته در دانش و فناوری، برای دانشجویان بسیار ضروری است که پروژههای پژوهشی، هرچند ساده، انجام شود. دانشجویان دورههای پیشرفته با انجام پروژههای پژوهشیشان راهنمایی میشوند و وقتی نتایج پروژهها به دادهها و تحلیلهای خوبی رسید، به شکل مقاله در مجلههای تخصصی چاپ میشوند. همانند دیگر همکارانم در سراسر جهان، بسیاری از پروژههای دانشی با همکاری دانشجویان دورههای تکمیلی و استادان انجام میشود.

برای من همیشه درسدادن در دورههای دانشآموختگیِ تکمیلیِ ارشد و دکترا آسانتر از کارشناسی بوده است؛ شاید به این خاطر که تعداد دانشجویان کمتر است. راهنمایی دانشجویان در دورههای ارشد و دکترا داستان دیگری است و از تدریس در دوره کارشناسی متمایز است. من همواره این قبیل مشاهدههای طنزآمیز را بهویژه زمانی که درسهای دوره کارشناسی فیزیک را تدریس میکردم، درست میدانستم. خودم را متعهد کردم تا به کانادا بازگردم و در انستیتوی اخترفیزیک هرزبرگ که بهتازگی و درست زمانی که من در کالیفرنیا بودم، بنیانگذاری شده بود، بپیوندم. آروم آروم شروع به قدم زدن بین قفسه ها کرد، همه چی اونجا بود، از شیر ققنوس تا هورکراکس ولدک؛ واسه همین انقدر مطمئن بود.

تاریخ-زمینشناسی عنوان و موضوعی بود که پس از دهه ۱۹۸۰ بین مردم پربسامد شد. با این حال ، تا کنون ، یک پاسخ بی ابهام در مورد تغذیه وجود دارد: به عنوان رتبه ای در انبارهای سیارات ، مجموعه جدیدی از عناصر شیمیایی در جدول مندلی ظاهر شد و به عنوان محموله ای برای لپه گاز تراکم و اره در تک یاخته ای Deyakі vchenі اجازه می دهد ، هنگامی که ظاهر تنوع عناصر شیمیایی از یک عامل خاص – ارتعاش چشم اندازهای فوق در حومه سیستم Maybutny Sonyachnoy متصل می شود.

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم تا امروز بازی های بلاک چین زیادی ایجاد شدهاند، اما تعداد موارد بسیار محبوب مثل دیسنترالند، سندباکس و اکسی اینفینیتی انگشت شمار است. این حجم از یخ و غبار احتمالا به علت تغییرات اتمسفری در طول زمان ایجاد شده است. آنتوان دو سنت اگزوپری در زمان عمر کوتاه خود بیشتر از 10 کتاب نوشت. بیشتر ژیرندگی پرانرژی خورشید در نیمکره شمالی خورشید رخ میدهد. بعدتر در جایگاه استاد دانشگاه و پژوهشگر اخترشناسی مشغول تدریس و پژوهش حرفهای شدم و دستاوردهایم را در مجلههای تخصصی به چاپ رساندم.

دیدگاهتان را بنویسید